DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES NEDERLAND B.V

Preambule

Hierbij sluit de cliënt een serviceovereenkomst af met Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., dat een reeks diensten voor bedrijfsvoertuigen omvat.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing. De werkingssfeer van het serviceovereenkomst hangt af van het overeengekomen serviceovereenkomstproduct en is het resultaat van de huidige productbeschrijving van de Mercedes-Benz-serviceovereenkomsten (hierna de ‘Productbeschrijving’ genoemd). De cliënt laat alle werkzaamheden die onder het overeenkomst vallen uitvoeren door een Erkende Mercedes-Benz Partner.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Cliënt:                                                 de in serviceovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) genoemde (natuurlijke of rechts-) persoon, met wie FS een dergelijke Overeenkomst is aangegaan;

Erkende Mercedes-Benz Partner:          de Mercedes-Benz partner waar de Cliënt alle werkzaamheden die onder de Overeenkomst vallen dient uit te laten voeren;

FS:                                                     de in de Overeenkomst genoemde vennootschap Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein en/of haar rechtsopvolger;

Jaarkilometrage:                                  het in de Overeenkomst tussen FS en de Cliënt overeengekomen gebruik in kilometers en/of draaiuren van het Voertuig op jaarbasis;

Looptijd:                                             de in de Overeenkomst genoemde duur van de overeenkomst;

Voertuig:                                             het in de Overeenkomst genoemde Voertuig.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende service componenten, waarin wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 Algemene (inkoop) voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Cliënt zijn niet van toepassing.

1.3 FS is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan (wettelijke) gewijzigde omstandigheden, zonder dat Cliënt het recht heeft op ontbinding van de Overeenkomst. Cliënt zal schriftelijk of via elektronische weg door FS in kennis worden gesteld van een dergelijke aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft Cliënt het recht de aanpassing te weigeren indien de aanpassing leidt tot ingrijpende wijzigingen, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. Bij weigeren van de Algemene Voorwaarden blijven de oude Algemene Voorwaarden van toepassing op de reeds ingezette Overeenkomsten. Op nieuwe overeenkomsten worden de nieuwe Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Maakt Cliënt van dit recht geen gebruik, dan wordt hij geacht met de aanpassing(en) in te stemmen.

Artikel 2 Onderwerp, totstandkoming en duur van de Overeenkomst

2.1 FS verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van het overeenkomst tegen betaling van de overeengekomen vergoeding de servicewerkzaamheden (hierna ook de ‘werkzaamheden’ genoemd) aan het in het overeenkomst vermelde voertuig uit te voeren zoals die zijn overeengekomen in de aanvraag en het door de Cliënt gekozen serviceovereenkomstproduct.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Cliënt, getekend en ongewijzigd, exemplaar van de Overeenkomst door FS is ontvangen.

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de vastgelegde Looptijd of zoveel korter als bepaald door het moment waarop het Voertuig het aantal in de Overeenkomst vastgelegde kilometers en/of draaiuren heeft afgelegd.

2.4 In aanvulling op artikel 2.3 geldt voor batterij-elektrische Trucks dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de vastgelegde Looptijd of zoveel korter – afhankelijk van welke van de volgende omstandigheden zich als eerste voordoet – zijnde het moment waarop het Voertuig (i) het aantal in de Overeenkomst vastgelegde kilometers en/of draaiuren heeft afgelegd; of (ii) het maximaal aantal laadcycli, te weten 1800, heeft behaald.

2.5 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging door FS, als omschreven in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, eindigt Overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen Looptijd, gerekend vanaf het moment van aflevering van het Voertuig aan Cliënt.

2.6 Het Toepassingsgebied (zoals gedefinieerd in artikel 9) van de Overeenkomst omvat het respectieve land waarin de Overeenkomst wordt afgesloten. Afhankelijk van het Voertuig kan het serviceovereenkomstproduct Mercedes-Benz Complete worden uitgebreid met een internationale optie; in dit geval gelden de voorwaarden in artikel 11.

Artikel 3 Overdracht rechten en verplichtingen

3.1 FS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen en de vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met de Overeenkomst over te dragen dan wel te verpanden aan één of meer derden. FS geeft van een overdracht tijdig schriftelijk kennis aan de Cliënt. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Cliënt zijn mede­werking en toestemming reeds bij voorbaat aan een overdracht door FS van diens verplichtingen en rechten uit de Overeenkomst en de aanvullende overeenkomsten door middel van een overdracht dan wel een overeenkomstsoverneming.

Artikel 4 Tussentijdse ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst zal door FS (al dan niet buitengerechtelijk) ontbonden kunnen worden:

a. als de Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of als de Cliënt diens surseance van betaling of  faillissement aanvraagt, dan wel failliet wordt verklaard.

b. als de Cliënt twee of meer maanden achterstallig is met betaling van de maandbedragen en hij, na in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt.

c. als de Cliënt het Voertuig waarop de Overeenkomst betrekking heeft aan derden verkoopt, in geval van diefstal of wanneer het Voertuig teniet gaat (bijv. in geval van total loss) dient de Cliënt dit direct aan FS mee te delen. In dat geval zal de Overeenkomst worden beëindigd per datum van de verkoop, diefstal dan wel het tenietgaan, echter niet eerder dan de datum van de mededeling door de Cliënt.

d. als er sprake is van een onacceptabel risico op grond van de Wwft en/of Sanctiewet en/of (interne) integriteitsregels, al dan niet na een tussentijds onderzoek.

e. indien de Cliënt zijn hoofdzetel naar het buitenland verplaatst.

4.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst wegens verkoop, diefstal of tenietgaan als bedoeld in het vorige lid heeft FS het recht om aan de Cliënt kosten in rekening te brengen, die FS binnen 6 maanden vóór beëindiging heeft betaald, rekening houdend met een afschrijving van die kosten over de oorspronkelijk overeengekomen looptijd en de aard van de verrichte reparatie en/of het onderhoud.

4.3 Bij beëindiging c.q. ontbinding zoals bedoeld in dit artikel is Cliënt aan FS een vergoeding verschuldigd van € 250,00. FS behoudt het recht t.o.v. de Cliënt op vergoeding van kosten en schade, waaronder die van juridische en andere bijstand en onverminderd de aansprakelijkheid van de Cliënt wegens niet nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

4.4 In geval van de service component Verlengde Garantie Aandrijflijn dient bij voortijdige beëindiging een compensatie te worden voldaan aan FS gebaseerd op de restantwaarde van het pakket Verlengde Garantie Aandrijflijn. De restantwaarde zijn de nog niet gefactureerde maandtermijnen van het pakket.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling van facturen aan FS dient maandelijks te geschieden bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste van de betreffende kalendermaand door middel van automatische incasso. Verrekening of compensatie door de Cliënt is niet toegestaan. Cliënt heeft FS gemachtigd middels een doorlopende machtiging bedrijven (SEPA) om alle vorderingen te incasseren van de bankrekening van Cliënt.

5.2 Het feit dat de Cliënt door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het Voertuig geeft de Cliënt niet het recht enige betaling aan FS geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken of de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen of ontbinden.

5.3 Bij niet tijdige betaling is de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. De Cliënt is gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

5.4 Buitengerechtelijke kosten die FS moet maken om haar vorderingen te innen komen voor rekening van de Cliënt:

      a. in geval de Cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de tarieven die zijn vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur ter uitoefening van art. 6:96 BW;

      b. in andere gevallen worden de kosten berekend op basis van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 200,-.

Artikel 6 Gebruik en verplichtingen Cliënt

6.1 De Cliënt zal als een goed huisvader voor het Voertuig zorgdragen en de aanwijzingen van de fabrikant strikt opvolgen. De Cliënt is onder andere verantwoordelijk voor het volgende (de opsomming in dit artikel is niet limitatief); het nemen van de in de bedieningshandleiding vermelde permanente controle- en onderhoudsmaatregelen, zoals het controleren en bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof, antivriesmiddel, vet, ruitenreiniger en bandenspanning op eigen kosten (voor zover dit niet door het overeenkomst wordt gedekt). De wielmoeren en -bouten moeten worden gecontroleerd op hun vastheid en zo nodig opnieuw worden aangedraaid na reparaties en banden wissels, vervolgens na ongeveer 50 kilometer en vervolgens met regelmatige tussenpozen.

6.2 FS is gerechtigd om, in overleg met de Cliënt, het Voertuig naar de werkplaats te roepen voor preventieve en inspectiewerkzaamheden.

6.3 De Cliënt zal zorgdragen dat het Voertuig uitsluitend wordt bestuurd op een deskundige wijze en dat het dagelijks onderhoud conform  fabrieksvoorschriften uitvoeren.

6.4 De Cliënt is verplicht ervoor te zorgen dat de onderhoudsinstructies (met name in de handleiding van het voertuig) worden opgevolgd en dat in geval van schade alle maatregelen ter beperking van de schade worden genomen. De Cliënt moet met name de inrij-instructies en de voorgeschreven maximale omwentelingen per minuut en snelheid in acht nemen.

6.5 De Cliënt moet de Voertuigen tijdig aan FS ter beschikking stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden volgens de effectieve onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Anders zijn eventuele kosten voor daaruit voortvloeiende schade of noodzakelijke extra werkzaamheden voor rekening van de Cliënt. Voertuigen die met een aanhangwagen/oplegger worden gebruikt, moeten op verzoek van FS naar de in het overeenkomst genoemde erkende Mercedes-Benz-partner worden gebracht voor de synchronisatie van de aanhangwagen (met volle belading).

6.6 De Cliënt moet een defect aan de kilometerteller/(draai) urenteller direct schriftelijk aan FS melden en dit defect zo spoedig mogelijk laten herstellen.

De Cliënt zal FS zijn volledige medewerking verlenen en FS daartoe op eerste verzoek alle verlangde gegevens verstrekken om FS in staat te stellen het aantal met de defecte kilometerteller/(draai) urenteller gereden kilometers en/of draaiuren vast te stellen. Indien FS niet in staat is dit aantal kilometers en/of draaiuren eenduidig vast te stellen, is FS gerechtigd een voor partijen bindende schatting te maken.

6.7 Het verhuren of anderszins ter beschikking stellen van het Voertuig aan derden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van FS.

6.8 De Cliënt verplicht zich FS vooraf te informeren als hij alternatieve brandstoffen (bijv. FAME, biodiesel) wil gebruiken en daarvoor toestemming te verkrijgen. Bij goedkeuring kunnen ook de op het moment van de aanpassing geldende onderhoudsvoorschriften van de fabrikant door FS worden aangepast en de vergoeding dienovereenkomstig worden aangepast. Indien de Cliënt FS niet tijdig op de hoogte stelt van het gebruik van alternatieve brandstoffen, is eventuele gevolgschade voor rekening van de Cliënt.

6.9 De overeengekomen vergoeding is gebaseerd op een Voertuig in de Standaard Nederlandse Uitvoerig (SNU), tenzij anders overeen is gekomen. Een permanente wijziging van het in het overeenkomst overeengekomen gebruik van het Voertuig of van de bouwkundige staat van het voertuig is zonder voorafgaande toestemming van FS niet toegestaan. Schade of extra kosten die ontstaan door gebruik in strijd met dit overeenkomst of door constructiewijzigingen die niet door FS zijn goedgekeurd, komen – naast een hogere vaste vergoeding voor het betreffende overeenkomst – voor rekening van de Cliënt. Een wijziging geldt als blijvend wanneer deze langer dan 3 maanden bestaat. Bij een wijziging van de overeengekomen gebruikswijze en/of jaarkilometrage met +/- 10% moet FS hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld.

6.10 De Cliënt verplicht zich FS onverwijld op de hoogte te stellen van technische gebreken, schade door geweld of ongevalsschade. Kleine schade (tot maximaal EUR 3000) die door een onafhankelijke partij (werkplaats) wordt geschat en die de werking van het voertuig niet belemmert en niet tot gevolgschade leidt, hoeft niet aan FS te worden gemeld. Schade aan het chassis dient altijd door de Cliënt gemeld te worden.

6.11 De Cliënt verplicht zich FS te informeren als het voertuig langer dan 3 maanden niet wordt gebruikt. Eventuele kosten voor het buiten gebruik stellen van het voertuig en eventuele schade als gevolg van dit niet-gebruik zijn voor rekening van de Cliënt.

6.12 Indien op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt werkzaamheden worden verricht buiten de normale werkuren, verbindt de Cliënt zich ertoe de verschuldigde premies te dragen. Deze bepaling geldt niet in geval van pech of bij gebruik van de Mercedes-Benz Service 24h.

6.13 Indien de Cliënt de in deze bepaling genoemde verplichtingen en bepalingen niet nakomt, is FS vrijgesteld van aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende (indirecte) schade.

6.14 De Cliënt dient enkel diesel te tanken die voldoet aan de eisen van DIN EN 590. Gevolgen van verkeerd tanken zijn voor rekening van de Cliënt. In geval van een alternatieve brandstof (elektrisch of waterstof dient het bijvullen te worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Gevolgen van verkeerd tanken of foutief aansluiten op laadapparatuur zijn voor rekening van de Cliënt.

6.15 De Cliënt dient ongevalsschade aan het Voertuig zoveel mogelijk door een erkende Mercedes-Benz Partner laten repareren. Indien deze schade niet door een erkende Mercedes-Benz Partner wordt gerepareerd, verplicht de Cliënt zich ertoe FS hiervan op de hoogte te stellen en alle documentatie over de reparatie na uitvoering van de werkzaamheden onverwijld aan FS te overleggen. FS behoudt zich het recht voor te controleren of de ongevalsschade naar behoren is gerepareerd en indien dit niet het geval is, is FS niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

6.16 De Cliënt is verplicht adreswijzigingen tijdig en schriftelijk aan FS mee te delen onder vermelding van het overeenkomstnummer.

Artikel 7 Servicecomponenten

7.1 De omvang van de door FS te leveren diensten en de service-uitsluitingen zijn afhankelijk van de afspraken in de aanvraag en het door de Cliënt gekozen serviceovereenkomstproduct. De respectievelijke diensten en service-uitsluitingen voor het respectievelijk overeengekomen serviceovereenkomstproduct worden opgesomd in de aanvraag en in de bijbehorende Productbeschrijving voor de respectieve werkingssfeer van de Overeenkomst. De Productbeschrijving maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.

7.2 Alle extra kosten om de staat van onderhoud te herstellen ten gevolge van niet of niet tijdig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden komen ten laste van de Cliënt.

7.3 Bij werkzaamheden die FS moet uitvoeren in het kader van de Overeenkomst mag de erkende Mercedes-Benz Partner of andere door FS geaccordeerde partner die de werkzaamheden uitvoert alleen originele Mercedes-Benz-onderdelen of originele gereviseerde Mercedes-Benz-onderdelen gebruiken die minstens gelijkwaardig zijn aan het onderdeel dat moet worden vervangen.

7.4 Gedurende de laatste twee maanden van de Overeenkomst wordt onderhoud uitsluitend na overleg met FS uitgevoerd.

Artikel 8 A Bijzondere voorwaarden: omvang van de diensten en uitsluitingen van diensten

Zie hiervoor de ‘Productbeschrijving’ van het respectievelijke serviceovereenkomstproduct. Indien Cliënt heeft gekozen voor het onderhoudsproduct Best Basic (alleen Onderhoud) is vooraf bepaald welke onderdelen onderdeel zijn van het product. Een overzicht van deze onderdelen wordt kenbaar gemaakt bij het uitbrengen van de offerte hiervoor en is toegankelijk via Servicepakketten.

Artikel 8 B Vervanging van banden

B1  Indien de kosten voor vervanging van banden zijn inbegrepen, heeft dit uitsluitend betrekking op de kosten ten gevolge van normale slijtage. Vervanging van banden voor rekening van FS zal plaatsvinden op het door FS noodzakelijk geachte tijdstip, in ieder geval voordat de wettelijke verplichte minimale profieldikte bereikt is, zal worden uitgevoerd bij een door FS bepaalde serviceprovider.

B2  De Cliënt is verantwoordelijk voor het controleren en op spanning brengen van de bandendruk.

Artikel 8 C Verlengde Garantie Aandrijflijn (alleen in combinatie met een servicebundel)

C1  Indien in de Overeenkomst is gekozen voor de optie Verlengde Garantie heeft FS een Extended Warranty Product opgenomen, waarin de fabrieksgarantie voor de Aandrijflijn voor een periode gelijk aan de looptijd van de overeenkomst wordt toegevoegd. De inhoud van de optie Verlengde Garantie Aandrijflijn is te vinden op de website van Daimler Truck. Indien de optie Verlengde Garantie Aandrijflijn is inbegrepen, heeft dit uitsluitend betrekking op de kosten van slijtage ten gevolge van normaal gebruik van het Voertuig. Het vervangen van slijtagedelen is hierbij expliciet uitgesloten. Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van deze component zullen worden uitgevoerd bij een Mercedes-Benz Partner of een door FS geaccordeerd partij. Op deze optie zijn aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op Verzekeringsvoorwaarden-verlengde-garantie-aandrijflijn.

C2  De component Verlengde Garantie wordt aangegaan bij het afsluiten van de Overeenkomst, maar treedt pas in werking na het verstrijken van de door de fabrikant verstrekte garantie op het voertuig. De kosten van het Verlengde Garantie Aandrijflijn pakket zullen vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst worden gefactureerd als onderdeel van de bundel in gelijke maandtermijnen op basis van de looptijd van de serviceovereenkomst. Op deze optie zijn aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op Verzekeringsvoorwaarden-verlengde-garantie-aandrijflijn. Voor al het overige voor Mercedes-Benz Verlengde Garantie Aandrijflijn zijn de Algemene Voorwaarden Mercedes-Benz Extend van toepassing. Deze zijn te vinden op Verzekeringsvoorwaarden-verlengde-garantie-aandrijflijn.

Artikel 9 Werkzaamheden in het buitenland binnen het Toepassingsgebied

9.1 In noodgevallen kan de Cliënt herstelwerkzaamheden laten uitvoeren bij Mercedes-Benz-werkplaatsen binnen het toepassingsgebied buiten Nederland. Het toepassingsgebied omvat de lidstaten van de Europese Unie, alsook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein (“Toepassingsgebied”). In een dergelijk geval zal FS de herstelkosten enkel terugbetalen indien de herstelwerkzaamheden vooraf zijn goedgekeurd en op vertoon van een gedetailleerde factuur. De Cliënt moet dan de vergoeding voor de werkzaamheden waartoe hij opdracht heeft gegeven vooruitbetalen.

9.2 In geval van nood binnen het Toepassingsgebied buiten Nederland en wanneer Mercedes-Benz Service 24h niet beschikbaar is om redenen waarvoor FS aansprakelijk is, heeft de Cliënt het recht om het voertuig naar een werkplaats te brengen die niet door FS erkend is om het te laten herstellen, mits die voldoende gekwalificeerd en uitgerust is om de betreffende herstellingen uit te voeren.

9.3 In ieder geval zal FS de herstelkosten enkel terugbetalen indien de herstelwerkzaamheden vooraf zijn goedgekeurd en op vertoon van een gedetailleerde factuur. De Cliënt moet dan de vergoeding voor de werkzaamheden waartoe hij opdracht heeft gegeven vooruitbetalen en zou hoogstens worden vergoed voor de kosten die een Erkende Mercedes-Benz Partner in Nederland zou hebben aangerekend.

9.4 In het buitenland binnen het Toepassingsgebied vallen onderhoudswerkzaamheden en keuringen niet binnen de omvang van de diensten.

Artikel 10 Werkzaamheden in het buitenland buiten het Toepassingsgebied

10.1 In geval van nood kan de Cliënt herstelwerkzaamheden laten uitvoeren bij Mercedes-Benz-werkplaatsen in andere landen buiten het Toepassingsgebied, op voorwaarde dat door de fabrikant goedgekeurde materialen en bedrijfsvloeistoffen worden gebruikt. In een dergelijk geval zal FS de herstelkosten enkel terugbetalen indien de herstelwerkzaamheden vooraf zijn goedgekeurd en op vertoon van een gedetailleerde factuur. De Cliënt moet dan de vergoeding voor de werkzaamheden waartoe hij opdracht heeft gegeven vooruitbetalen.

10.2 Mocht, in geval van nood in het buitenland buiten het Toepassingsgebied, Mercedes-Benz Service 24h niet beschikbaar zijn om redenen waarvoor FS aansprakelijk is, dan heeft de Cliënt het recht om het voertuig naar een werkplaats te brengen die niet door Mercedes-Benz erkend is om het te laten herstellen. In een dergelijk geval zal FS de herstelkosten enkel terugbetalen indien de herstelwerkzaamheden vooraf zijn goedgekeurd en op vertoon van een gedetailleerde factuur. De Cliënt moet dan de vergoeding voor de werkzaamheden waartoe hij opdracht heeft gegeven vooruitbetalen en zou hoogstens worden vergoed voor de kosten die een Erkende Mercedes-Benz Partner in Nederland zou hebben aangerekend.

10.3 Van een noodsituatie is sprake indien het niet meer mogelijk is te garanderen dat het voertuig verkeersveilig, rijklaar en/of bruikbaar is en indien dit wordt veroorzaakt door een technisch defect of de verkeerde technische werking van de onderdelen. Onjuist gebruik door de bediener dat een defect veroorzaakt, wordt uitgesloten (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, schuivende lading, foutieve koppeling, etc.)

10.4 In het buitenland buiten het Toepassingsgebied vallen onderhoudswerkzaamheden en keuringen niet binnen de omvang van de diensten.

Artikel 11 Internationaal serviceovereenkomst

11.1 Het optionele onderdeel is enkel geldig in combinatie met het serviceovereenkomst Mercedes-Benz Complete.

11.2 FS verbindt zich ertoe om alle in de Overeenkomst opgenomen diensten te leveren zoals beschreven wordt in de bijzondere overeenkomstvoorwaarden voor serviceovereenkomsten van FS voor bedrijfsvoertuigen ‘Service MB Complete’, voor het volledige Toepassingsgebied. Het land waarin het serviceovereenkomst wordt afgesloten, stemt overeen met de thuisbasis van het voertuig. Het voertuig moet worden aangekocht in het land waar het serviceovereenkomst wordt afgesloten.

11.3 Geplande herstel- en onderhoudswerkzaamheden in het buitenland worden – net zoals in geval van nood – geboekt door de contactpersoon van de Cliënt rechtstreeks, die het verzoek doorstuurt naar de werkplaats, en de datum wordt via de werkplaats aan de Cliënt of door rechtstreeks contact van de werkplaats met de Cliënt bevestigd. Op een tijdige afspraak met een erkende Mercedes-Benz Partner kan enkel afhankelijk van de beschikbaarheid aanspraak worden gemaakt en deze vereist een aanbevolen minimumperiode van 24 uur.

11.4 De volgende zaken worden uitgesloten uit de internationale dienstverlening:

 • Wettelijk verplichte inspecties (groot onderhoud; emissiecontrole)
 • Herstel en onderhoud van het carrosserie
 • Herstel en onderhoud van de oplegger
 • Reiniging van het voertuig
 • Cliëntenrapporten
 • Vergoedingen, licenties, belastingen
 • Landspecifieke optionele onderdelen

Artikel 12 Mercedes-Benz Uptime

12.1 Voor zover naast het serviceovereenkomst voor dit voertuig een Mercedes-Benz Uptime-overeenkomst is afgesloten, gelden de volgende bepalingen: Voor de contractueel overeengekomen omvang van de diensten van de bijzondere overeenkomstvoorwaarden voor Mercedes-Benz-serviceovereenkomsten voor bedrijfsvoertuigen moet de Cliënt erop toezien dat de door Mercedes-Benz aanbevolen handelingen worden uitgevoerd. Indien de Cliënt nalaat te handelen in overeenstemming met de instructies van Mercedes-Benz, hoewel dit redelijkerwijs van hem zou kunnen worden verwacht, en indien daaruit gevolgkosten voortvloeien, draagt de Cliënt deze kosten.

12.2 Indien de aanbevelingen betrekking hebben op diensten buiten de overeengekomen omvang, zal de Cliënt als enige beslissen of hij de aanbevelingen opvolgt en de kosten dragen die daaruit voortvloeien. Indien gevolgkosten worden gemaakt als gevolg van zijn beslissing om geen maatregelen te nemen, zal de Cliënt deze kosten dragen. Voor al het overige voor Mercedes-Benz Uptime zijn de Algemene Voorwaarden Mercedes-Benz Uptime van toepassing. Deze zijn te vinden op https://nl-nl.dtfs.nl/service/documenten.

Artikel 13 A Truckbundel Plus – Driver Training

A1    Indien Cliënt kiest voor de optie Truckbundel Plus kan de Cliënt gebruik maken van een drivertraining. Deze drivertraining is voor een bedrag van € 600 excl. btw opgenomen in de Truckbundel Plus. Deze training moet in het eerste jaar nadat de Truckbundel Plus is afgesloten, worden afgenomen.

A2    De Cliënt kan gebruik maken van deze drivertraining door middel van het inwisselen van een voucher. Deze voucher wordt door Daimler Truck Nederland B.V. verstrekt en kan worden gevolgd bij Daimler Truck Nederland B.V. of een daartoe aangewezen organisatie. De Cliënt heeft geen aanspraak op restitutie van deze optie indien geen gebruik wordt gemaakt van drivertraining.

A3    Indien Cliënt de Truckbundel Plus voortijdig beëindigd en de training derhalve niet (geheel) is afgerond, worden daar kosten voor in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de kosten van de training, de (resterende) looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 13 B Truckbundel Plus – Proactief Wagenparkbeheer

B1    Indien de Cliënt heeft gekozen voor het product Service Complete en de dienst Proactief Wagenparkbeheer, wordt het bedrag hiervoor maandelijks gefactureerd aan de Cliënt. De kosten voor het Proactief Wagenparkbeheer worden als maandelijks bedrag opgenomen in de Overeenkomst.

B2    De volgende diensten zijn opgenomen in de optie Proactief Wagenbeheerpark:

 • Tweemaal per jaar ontvangt Cliënt een rapport met de resultaten van het wagenpark van Cliënt vanuit FS gebaseerd op de componenten Reparatie-Onderhoud;
 • Eenmaal per jaar een gesprek tussen Cliënt en FS waarin alle resultaten met betrekking tot het wagenpark van Cliënt worden besproken.

B3      Indien de Cliënt heeft gekozen voor de Truckbundel Plus met Service Complete, maar geen gebruik wil maken van de dienst Proactief Wagenbeheerpark, wordt er geen bedrag in mindering gebracht op de totale prijs van de Truckbundel Plus met Service Complete.

Artikel 14 Overeenkomstaanpassing en Eindafrekening

14.1 Indien Onderhoud, Reparatie en Onderhoud en/of Vervanging van banden onderdeel is van de Overeenkomst en blijkt dat het met het Voertuig gereden aantal kilometers en/of draaiuren meer dan 10% afwijkt van het overeengekomen maandkilometrage en/of draaiuren, kan FS het maandbedrag met terugwerkende kracht tot aanvang van de Overeenkomst aanpassen en/of de restant looptijd van de Overeenkomst bijstellen. Aanpassing van kilometrage en/of draaiuren gebeurt met inachtneming van het maximaal met het Voertuig te rijden kilometers en/of draaiuren. Dit maximum is afhankelijk van type Voertuig en wordt door FS bepaald.

14.2 Als de Cliënt een overeenkomst met FS heeft voor de levering van Mercedes-Benz Uptime voor het Voertuig, gebruikt FS de in het kader van deze service vastgestelde kilometerstanden voor de berekening van de kilometervergoeding en de aanpassing van het servicetarief voor deze Overeenkomst.

14.3 Als FS aanpassingen als hiervoor bedoeld niet tussentijds in het maandbedrag doorvoert, is FS altijd gerechtigd de kosten gerelateerd aan de meer gereden kilometers en/of draaiuren in rekening te brengen bij Cliënt aan het einde van de Overeenkomst.

14.4 Indien het afgesproken totaal kilometrage eerder wordt bereikt dan de einddatum van de Overeenkomst, wordt de eindafrekening gemaakt op basis van de in de Overeenkomst opgenomen kilometerprijs en wordt de Overeenkomst beëindigd. Alle kosten na het bereiken van de maximale kilometrage zijn voor rekening van de Cliënt.

14.5 Bij wijziging van de Overeenkomst op verzoek van Cliënt is deze aan FS een vergoeding van € 250,= verschuldigd.

Artikel 15 Prijsindexering

Elk jaar bepaalt FS op basis van gegevens van het CBS de (eventuele) prijswijziging van de componenten Onderhoud, Reparatie en Onderhoud en Vervanging van banden. Deze wordt aan de Cliënt meegedeeld in december van elk jaar en doorgevoerd in het maandbedrag. Op de component Verlengde Garantie Aandrijflijn is geen indexering van toepassing.

Artikel 16 Gegevensbescherming

      Zie hiervoor Annex 1.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de Rechtbank te Utrecht bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Indien enig onderdeel van de Overeenkomst nietig is of vernietigd zal worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden het vernietigde onderdeel te vervangen door een bepaling die de bedoeling van het betreffende onderdeel zo goed mogelijk benadert. FS zal altijd gerechtigd zijn bepalingen van de Overeenkomst c.a. ten gunste van de Cliënt eenzijdig te wijzigen.

18.2 De Cliënt is niet gerechtigd om vorderingen op FS over te dragen of om ze door derden te laten innen. De Cliënt kan enkel vorderingen van FS in verrekening brengen met zijn eigen vorderingen of een retentierecht uitoefenen indien de vorderingen van de Cliënt onbetwist zijn of indien ze rechtsgeldig vastgesteld zijn.

18.3 Indien de Cliënt, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is om het Voertuig te gebruiken, zal FS nimmer aansprakelijk zijn voor welke schade aan de kant van de Cliënt dan ook.

Versie: februari 2023

Annex 1 Gegevensbescherming

Opmerking: Deze kennisgeving i.v.m. de gegevensbescherming is van toepassing op de volgende overeenkomsten en op overeenkomsten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze kennisgeving i.v.m. de gegevensbescherming:

Mercedes-Benz Complete (volledige service), Mercedes-Benz Select (garantie op en onderhoud van de aandrijflijn), Mercedes-Benz ExtendPlus (verlengde garantie / verlengde garantie Plus), Mercedes-Benz Extend (garantie op de aandrijflijn), Mercedes-Benz SelectPlus (verlengde garantie en onderhoud), Mercedes-Benz BestBasic (onderhoudspakket), Mercedes-Benz Uptime.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons, Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. (“Daimler Truck”), een topprioriteit en we houden er in al onze bedrijfsprocessen rekening mee. In de onderstaande kennisgeving i.v.m. de gegevensbescherming vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden bij het afsluiten van een serviceovereenkomst voor trucks en de uitvoering van het overeenkomst door Daimler Truck AG. ‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of kan worden. In deze kennisgeving i.v.m. de gegevensbescherming wordt verduidelijkt wat het type, de omvang en het doel van de verzameling van persoonsgegevens bij Daimler Truck AG zijn en hoe we met deze gegevens omgaan. U zult ook te weten komen welke rechten u hebt betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens

1. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Hier informeren wij u over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens indien u met ons een serviceovereenkomst voor een truck heeft afgesloten of indien u onze contactpersoon bent voor een dergelijke overeenkomst. Bent u de contactpersoon van onze wederpartij, maar niet onze wederpartij zelf, dan verwerken wij enkel uw contactgegevens.

Als de overeenkomst betrekking heeft op andere diensten, zijn ook de kennisgevingen i.v.m. gegevensbescherming van die andere diensten van toepassing.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en met wie kan ik contact opnemen over gegevensbescherming?

Tenzij expliciet anders vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals hieronder beschreven:

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. (“wij”)

Ravenswade 4

3439 LD, Nieuwegein

KvK nummer: 83810854

E-mail: dtfs_dpo@daimlertruck.com

De contactpersoon voor uw vragen over gegevensbescherming is als Functionaris voor gegevensbescherming:

Daimler Truck AG

Functionaris voor gegevensbescherming:

HPC DTF2B

70745 Leinfelden-Echterdingen

Duitsland

E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

3. Waar komen mijn gegevens vandaan en welke gegevens worden verwerkt?

We verwerken persoonsgegevens (‘gegevens’) zoals toegelaten door de wettelijke voorschriften die van kracht zijn, in overeenstemming met onze verplichtingen, of indien u uw toestemming gegeven hebt. Daarbij hanteren we steeds het principe om die gegevens tot het noodzakelijke minimum te beperken.

Tenzij hieronder anders wordt vermeld, omvatten de termen ‘verwerken’ en ‘verwerking’ onder meer, maar zijn ze niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken, verstrekken en doorgeven van persoonsgegevens (zie artikel 4, lid 2 van de AVG).

Algemene gegevens uit de zakelijke relatie

We verzamelen, verwerken en gebruiken eerst de gegevens die u ons binnen onze zakelijke relatie verstrekt. Dat omvat meer bepaald de volgende gegevens:

 • De masterdata van de klant, meer specifiek zijn naam;
 • De contactinformatie van de klant, meer specifiek de bedrijfsnaam, het huidige adres, de telefoonnummers en de e-mailadressen;
 • De overeenkomstgegevens, zoals het begin en het einde van het overeenkomst;
 • De voertuiggegevens, meer specifiek de oorspronkelijke inschrijving, het voertuigidentificatienummer, de nummerplaat, de kilometerstand, de voertuigschade;
 • Als bevoegde vertegenwoordigers aangeduid zijn: hun masterdata, meer specifiek naam en huidig adres;
 • Gegevens van de persoonlijke identiteitskaart of van een ander voorgelegd identiteitsbewijs;
 • Bankgegevens, op voorwaarde dat u een SEPA-domiciliëring onderschrijft, zoals het IBAN van uw rekening, de BIC, informatie over uw bank;
 • Indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn om de zakelijke relatie in kwestie na te komen, zoals pechgegevens (dossiernummer, datum, voertuiggegevens, contactgegevens van de werkplaats).

Binnen de zakelijke relatie die we met u onderhouden, verzamelen en verwerken we daarnaast bepaalde bijkomende gegevens die nodig zijn om onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u na te komen. Deze gegevens omvatten met name:

 • Gegevens uit de onderlinge (geschreven en elektronische) briefwisseling tussen u en ons;
 • Gegevens van andere geschreven, elektronische of telefonische communicaties.

Gegevens voor online services

Voor onze online services, inclusief portals en apps (zoals het klantenportaal van Mercedes-Benz Uptime), verzamelen we daarbovenop nog andere gegevens indien dit nodig is om onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u na te komen of indien u uw toestemming hebt gegeven. Deze gegevens omvatten met name:

 • Veranderingen die u aan uw masterdata aanbrengt, zoals adreswijzigingen;
 • Locatiegegevens van uw voertuig;
 • Gegevens over functies die u online uitgevoerd hebt, zoals het tijdstip en de gebruikte functie, en uw instellingen voor de online services waarvan u gebruikmaakt.

Gegevens die binnen online services verzameld werden voor statistische doeleinden worden pas gebruikt nadat uw gegevens geanonimiseerd zijn – bv. door het IP-adres in te korten.

Gegevens van andere bronnen

Daarnaast verwerken we ook – op voorwaarde dat dit nodig is om het overeenkomst dat we met u gesloten hebben, na te komen, om de aan het overeenkomst voorafgaande maatregelen te kunnen nemen, of als u uw toestemming gegeven hebt – persoonsgegevens die we op een betrouwbare basis van met Daimler Truck AG verwante bedrijven of van andere derde partijen kunnen ontvangen (bv. gegevens van kredietinstellingen).

We verwerken alleen persoonsgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen (bv. overheden, internet) wanneer de wet dat toestaat, bijvoorbeeld als dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren of als u uw toestemming gegeven hebt.

Als u ook een overeenkomst met ons hebt voor de levering van Mercedes-Benz Uptime-diensten, verwerken we – voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het met u afgesloten serviceovereenkomst – de kilometerstanden bepaald in het kader van de onlinediensten, of in het geval van elektrische voertuigen op batterijen, het aantal laadcycli.

4. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (het doel van de gegevensverwerking) en op welke basis (rechtsgrond) gebeurt dat?

Verzamelen en verwerken om wettelijke verplichtingen na te komen

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens, zoals meer bepaald beschreven in Artikel 3, om een contractuele relatie te kunnen beginnen en om onze verplichtingen ten opzichte van u na te komen (Artikel 6, lid 1, sub b) AVG). We verwerken bijvoorbeeld uw gegevens om de serviceovereenkomst na te komen.

Verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat dit nodig is om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te beschermen (artikel 6 lid 1, sub f) AVG). Dat is meer bepaald het geval in de volgende situaties:

 • Wanneer dit nodig is om juridische claims in te dienen of om zich in juridische geschillen te kunnen verdedigen.
 • Om de veiligheid en werking van de IT te garanderen.
 • In individuele gevallen met het oog op het bedrijfs- en risicobeheer binnen de Group.
 • Voor boekhoudkundige doeleinden: met het oog op risicopreventie en om de balans van Daimler Truck AG voor te bereiden, worden bepaalde masterdata van uw serviceovereenkomst verwerkt, meer bepaald uw naam, uw adres, de overeenkomstperiode, het overeenkomstnummer en het chassisnummer. Om de hierboven vermelde balansen voor te bereiden, verwerkt Daimler Truck AG, uitsluitend voor die doeleinden, bepaalde vouchergegevens, met inbegrip van betalings- en correspondentiegegevens.

Om onze diensten en producten verder te ontwikkelen, en ook met het oog op statische doeleinden, kunnen we uw gegevens in anonieme vorm verwerken.

Verzamelen en verwerken op grond van uw toestemming

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt als u daar voordien expliciet mee akkoord gegaan bent (in toegestemd hebt) (Artikel 6, lid 1, sub a) AVG).

5. Worden mijn gegevens gedeeld?

Delen van gegevens met verwerkers

Voor de levering van onze diensten gebruiken we orderverwerkers. Dit zijn met name IT-dienstverleners. Aannemers kunnen ook bedrijven zijn die tot de Daimler Truck Group behoren. Daimler geeft enkel persoonlijke voertuiggegevens door aan deze aannemers en derden indien dit noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Hierbij zorgt Daimler Truck ervoor dat de aannemers onderworpen zijn aan contractuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging die gelijkwaardig zijn aan die welke Daimler Truck tegenover de klant heeft aanvaard.

Gegevensoverdracht naar leveranciers

We geven uw gegevens, meer bepaald uw voornaam en naam, uw adres, uw klantennummer, het bestelnummer, het voertuigidentificatienummer en het nummer van uw overeenkomst, door aan leveranciers die we opgedragen hebben om de uitrusting die we met u als onderdeel van onze dienstverlening voor uw voertuig overeengekomen zijn, te produceren of te leveren. Onze leveranciers gebruiken uw gegevens hoofdzakelijk om de uitrusting die voor uw voertuig besteld is te identificeren en toe te wijzen.

Gegevensoverdracht naar werkplaatsen

Als u van een serviceproduct gebruikmaakt, geven we uw gegevens – meer bepaald uw voornaam en naam, de overeenkomst- en voertuiggegevens (overeenkomsttype, overeenkomstperiode, voertuigidentificatienummer) – door aan onze erkende Mercedes-Benz Partners die deze gegevens nodig hebben om de service die u besteld hebt te leveren.

Gegevensoverdracht met betrekking tot servicemodules

Als uw serviceovereenkomst een of meerdere servicemodules omvat, bv. ‘bandenmodule’, ‘koelmodule’ of ‘terbeschikkingstelling van een vervangwagen’, geven we voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenstemmende servicemodule de klantengegevens (bv. zetel, adres, telefoonnummer), de voertuiggegevens (VIN; bandenmaat voor de ‘bandenmodule’, koetswerkcategorie, koetswerkafmetingen, koetswerktype en serienummer van het koetswerk voor de ‘koelmodule’) en de overeenkomstgegevens (duur van uw overeenkomst, bevoegde werkplaats zoals opgenomen in de aanvraag voor de serviceovereenkomst) door aan de voor de servicemodule in kwestie erkende agent.

In individuele gevallen kan Daimler Truck wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens door te sturen naar wetshandhavingsinstanties, overheids- of regelgevingsautoriteiten.

6. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie verstuurd?

In het algemeen worden geen persoonsgegevens verwerkt buiten de EU of de EER. In uitzonderlijke gevallen kunnen dienstverleners die onze systemen buiten Europa voor ons beheren, toegang hebben tot bovenstaande gegevens wanneer de systemen worden onderhouden of hersteld. Onze dienstverleners verwerken deze gegevens niet actief; toegang kan om organisatorische redenen niet worden uitgesloten. Momenteel doen we een beroep op een dienstverlener in India voor het beheer van de systemen die voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt. Als persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, gelden over het algemeen de EU-modelovereenkomstbepalingen inzake gegevensbescherming. Deze zijn hier beschikbaar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-overeenkomstual-clauses-scc/standard-overeenkomstual-clauses-international-transfers_en

7. Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen?

We verwerken en slaan uw persoonsgegevens alleen maar op zolang we die nodig hebben om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Als er niet langer een gerechtvaardigd belang is, wissen we de gegevens of, als dat niet mogelijk is, blokkeren we ze Gewoonlijk wissen wij uw overeenkomstgegevens uiterlijk vijf jaar na het einde van de contractuele relatie.

8. Welke rechten heb ik ten opzichte van Daimler Truck AG?

U geniet uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. We hechten er veel belang aan om u van die rechten op de hoogte te brengen:

 • Recht van inzage: U hebt recht op informatie over de gegevens die wij bewaren, meer bepaald wat de verwerking en de duur van de opslag betreft (Artikel 15 AVG).
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens: U hebt het recht om ons de onmiddellijke correctie van uw persoonsgegevens te vragen indien die niet correct zijn (Artikel 16 AVG).
 • Recht op wissing: U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Deze bepalingen geven u de mogelijkheid om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer we die bijvoorbeeld niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt werden, wanneer we de gegevens onrechtmatig verwerken, of wanneer u zich rechtmatig tegen het gebruik van uw gegevens verzet hebt, wanneer u uw toestemming daarvoor ingetrokken hebt of wanneer er een wettelijke verplichting is om de gegevens te wissen (Artikel 17 AVG).
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om een beperking op de verwerking van uw gegevens te vragen. Dat recht geldt meer bepaald voor de duur van de controle als u de juistheid van uw persoonsgegevens in twijfel getrokken hebt, en wanneer u, voor een bestaand recht op verwijdering, een beperkte verwerking in plaats van verwijdering gevraagd hebt. Bovendien zal de verwerking beperkt worden indien de gegevens niet langer vereist zijn voor onze doeleinden, maar u de gegevens nog nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. De verwerking wordt eveneens beperkt indien de indiening van een bezwaar nog niet tussen u en ons uitgeklaard is (Artikel 18 AVG).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons geleverd hebt van ons in een gestructureerde gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen (Artikel 20 AVG), op voorwaarde dat de gegevens in kwestie nog niet gewist zijn.
Recht van bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder wegens redenen die door uw specifieke situatie ingegeven zijn, indien deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 21 AVG).

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of als u er meer informatie over wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar dtfs_dpo@daimlertruck.com of schrijft u naar Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., Data Protection Officer, Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland. In geval van een bezwaar is het echter mogelijk dat we de diensten die we met u overeengekomen zijn, niet langer of niet in de afgesproken omvang kunnen leveren.

Kan ik mijn toestemming om gegevens te verwerken weer intrekken?

U kunt op elk moment uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken. Dat is gratis, deze stap heeft echter alleen effect in de toekomst. Dat geldt ook voor toestemmingen die gegeven werden vooraleer de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU van kracht werd – dat wil zeggen voor 25 mei 2018.

Uw toestemming kunt u intrekken door een e-mail te sturen naar dtfs_dpo@daimlertruck.com. Dat kan ook schriftelijk op het volgende adres:

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V.

Data Protection Officer

Ravenswade 4,

3439 LD Nieuwegein,

Nederland

Gelieve er rekening mee te houden dat de intrekking van toestemming alleen effect in de toekomst heeft. Iedere verwerking die voor de intrekking uitgevoerd is, wordt daardoor niet getroffen. Als u uw toestemming intrekt en ons belet dat we uw gegevens verwerken, zijn wij mogelijk niet meer in staat om onze al diensten of een deel ervan te verlenen en kunnen wij bijgevolg verplicht zijn om het bestaande overeenkomst te beëindigen.

9. Kan ik bezwaar indienen tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U hebt het recht om, wegens redenen die door uw specifieke situatie ingegeven zijn, op elk moment een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 21 AVG). We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen in te stellen en uit te oefenen of om zich daartegen te verweren.

Als u een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wenst in te dienen, stuurt u een e-mail naar kundenrechte_dt@daimlertruck.com of schrijft u naar Daimler Truck AG, HPC V422, 10878 Berlijn. In geval van een bezwaar is het echter mogelijk dat we de services die we met u overeengekomen zijn, niet langer kunnen leveren of niet in de afgesproken omvang.

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat we de AVG overtreden door uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bv. een bureau voor gegevensbescherming dat bevoegd is voor uw verblijfplaats, werkplaats of voor de plaats waar de vermeende inbreuk op de gegevensbescherming plaatsvond.