Auteursrecht 

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. (hierna: DTFS), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3810854. DTFS is onderdeel van Daimler Truck Financial Services GmbH: op haar beurt een dochter van Daimler Truck AG en wereldwijd actief als aanbieder van diensten op het gebied van financiering, lease, verzekeringen en wagenparkbeheer.  

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, grafieken, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Op bepaalde pagina’s van de internetsites van DTFS is het getoonde materiaal onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers of eigenaars van dit materiaal. 

Producten en prijzen 

Na publicatie van pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor Nederland geldig. Bepaalde pagina’s kunnen ook typen en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met DTFS en/of een plaatselijke erkende dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele beschikbaarheid op uw markt.

Merken 

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op de DTFS internetsites onder de handelsmerkrechten van Daimler Truck AG. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo’s en emblemen van DTFS. 

Licentierechten 

Daimler Truck wenst u een vernieuwende en informatieve internetsite aan te bieden. Daarom hopen wij dat u zijn grafische vormgeving evenzeer apprecieert als wijzelf. Wij vragen u echter begrip op te brengen voor het feit dat Daimler Truck verplicht is zijn intellectuele eigendom te beschermen, inclusief de brevetten, gedeponeerde merken en auteursrechten.

Bijgevolg vestigen wij hierbij uw aandacht op het feit dat noch deze internetsite noch het materiaal waarmee de internetsite is samengesteld, enig licentierecht verlenen, op welke wijze ook, op de intellectuele eigendom van Daimler Truck.

Toekomstgerichte uitspraken  

Deze website kan toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van DTFS, bevatten. Indien op de website woorden/zinsneden als ‘voorzien’, ‘aannemen’, ‘veronderstellen’, ‘inschatten’, ‘verwachten’, ‘willen’, ‘kunnen’, ‘voornemen’, ‘ramen’, ‘zouden moeten’ en vergelijkbare uitdrukkingen voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer.  

Deze uitspraken zijn aan een aantal risico’s en onzekerheden onderhevig. Voorbeelden hiervan zijn:  

 • een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische situatie, in het bijzonder een daling van de vraag in onze belangrijkste afzetmarkten;  
 • een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de kredietmarkten en financiële markten;  
 • onontkoombare gebeurtenissen van overmacht, zoals natuurrampen, terreurdaden, politieke onrust, gewapende conflicten, arbeidsongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop, inkoop, productie of financieringsactiviteiten;  
 • veranderingen in de wisselkoersen en douanevoorschriften;  
 • een verandering in consumentengedrag naar kleinere en minder winstgevende voertuigen of een mogelijk verlies aan acceptatie van onze producten en diensten, waardoor onze mogelijkheden tot prijsstelling en benutting van productiecapaciteit worden aangetast;  
 • stijgingen van de prijzen van brandstof en grondstoffen;  
 • productieonderbrekingen door materiaaltekorten, stakingen van werknemers of faillissementen van leveranciers;  
 • een daling van de wederverkoopprijs voor tweedehands voertuigen;  
 • de succesvolle invoering van maatregelen voor kostenverlaging en verbetering van de efficiency;  
 • de zakelijke vooruitzichten van de ondernemingen waarin wij een substantieel aandelenbelang houden;  
 • de succesvolle invoering van strategische samenwerkingsverbanden en joint ventures;  
 • wijzigingen in wet en regelgeving en officiële richtlijnen, in het bijzonder met betrekking tot de uitstoot van voertuigen, brandstofverbruik en veiligheid;  
 • alsmede de afronding van lopende officiële onderzoeken of door de autoriteiten ingestelde onderzoeken en de uitkomst van lopende of eventuele toekomstige gerechtelijke procedures;  
 • en nadere risico’s en onzekerheden, waarvan enkele in het huidige Jaarverslag worden beschreven. 

Indien één van deze onzekerheden of onvoorspelbare factoren werkelijkheid wordt of indien de aannames die aan onze toekomstgerichte uitspraken ten grondslag liggen onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die met die uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd.  

We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie. 

Aansprakelijkheid 

De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De informatie vormt met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met intellectuele eigendomsrechten. Niettegenstaande onze inspanningen om precieze informatie te verstrekken, kan de getrouwheid en de juistheid ervan niet worden gewaarborgd. 

In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen wij u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. Wij bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die daar wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan. 

Informatie over beslechting online consumentengeschillen 

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online consumentengeschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten met consumenten. U vindt dit platform hier: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

maart 2023