DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES NEDERLAND B.V.

Definities

In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt bedoeld met:

Cliënt:                             de in het Contract genoemde (natuurlijke of rechts-) persoon, met wie DTFS een Contract is aangegaan;

Contract:                        de tussen DTFS en de Cliënt gesloten lease overeen­komst, op basis waarvan een op verzoek van de Cliënt bij de dealer besteld Voertuig, door DTFS aan de Cliënt ter beschikking wordt gesteld;

DTFS:                             de in het Contract genoemde vennootschap Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein en/of haar rechts­opvolger(s);

Jaarkilometrage:              het in het Contract tussen DTFS en de Cliënt overeengekomen gebruik in kilometers en/of draaiuren van het Voertuig op jaarbasis;

Leasetarief/Leasetermijn: de in het Contract overeengekomen maandelijks verschuldigde termijn;

Looptijd:                         de in het Contract genoemde tijdsduur van het Contract;

Vervangend Voertuig:      een door of via DTFS aan de Cliënt ter beschikking gesteld Voertuig, dat dient ter tijdelijke vervanging van het Voertuig als bepaald in het Contract;

Voertuig:                         het krachtens het Contract door DTFS aan de Cliënt ter beschikking gesteld Voertuig of vervangend Voertuig, alsmede onderdelen en toebehoren die ter vervanging of vernieuwing daarvan zijn of worden aangebracht.

Artikel 1  Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende operationele lease, waarin wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.2    Algemene (inkoop-) voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Cliënt zijn niet van toepassing.

1.3    DTFS is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan (wettelijke) gewijzigde omstandigheden, zonder dat Cliënt het recht heeft op ontbinding van het Contract. Cliënt zal schriftelijk of via elektronische weg door DTFS in kennis worden gesteld van een dergelijke aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft Cliënt het recht de aanpassing te weigeren indien de aanpassing leidt tot ingrijpende wijzigingen, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. Bij weigeren van de algemene voorwaarden blijven de oude algemene voorwaarden van toepassing op de reeds ingezette Contracten. Op nieuwe leasecontracten worden de nieuwe Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Maakt Cliënt van dit recht geen gebruik, dan wordt hij geacht met de aanpassing(en) in te stemmen.

Artikel 2  Totstandkoming en duur van een Contract

2.1    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de Cliënt getekend, ongewijzigd, exemplaar van het Contract door DTFS is ontvangen, doch in ieder geval ook wanneer door DTFS en de Cliënt een aanvang is gemaakt met de uitvoering daarvan.

2.2    Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging door DTFS, als omschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, eindigt het Contract na het verstrijken van de overeengekomen Looptijd in maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering (artikel 6) van het Voertuig aan Cliënt.

Artikel 3  Betaling

3.1    Betaling van de Leasetermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste van de betreffende kalendermaand door middel van automatische incasso. Cliënt heeft DTFS gemachtigd middels een ‘Doorlopende machtiging SEPA’ al hetgeen de Cliënt op grond van het Contract aan DTFS verschuldigd is of nog mocht worden, automatisch en volgens de daarvoor geldende regels, af te schrijven. Verrekening of compensatie door de Cliënt is niet toegestaan.

3.2    De verplichting tot betaling van de verschuldigde Leasetermijnen vangt aan op de afleverdatum zoals deze op het Contract staat vermeld. Indien de afleverdatum van het Voertuig niet op de eerste van de maand plaatsvindt, zal Cliënt over het resterende deel van die maand het Leasetarief pro rata verschuldigd zijn.

3.3    Het feit dat de Cliënt door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het Voertuig geeft de Cliënt niet het recht enige betaling aan DTFS geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken of het Contract eenzijdig te beëindigen of ontbinden.

3.4    Bij niet tijdige betaling is de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. De Cliënt is gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

3.5    Buitengerechtelijke kosten die DTFS moet maken om haar vordering(en) te innen komen voor rekening van de Cliënt:

         a. in geval Cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de tarieven die zijn vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur ter uitoefening van art 6:96 BW;

         b. in alle andere gevallen worden de kosten berekend op basis van 15% over de hoofdsom met een minimum van €200,-.

3.6    Indien bij DTFS gegronde twijfel bestaat of de Cliënt niet langer aan zijn verplichtingen uit het Contract zal blijven voldoen, is de Cliënt op eerste verzoek van DTFS gehouden zekerheid te stellen. Deze zeker­heids­stelling kan pas komen te vervallen, nadat de Cliënt al zijn verplichtingen uit het Contract heeft voldaan.

3.7    Indien Cliënt aangeeft dat bepaalde incidentele kosten, zoals o.a. bekeuringen, door een andere persoon (zoals een werknemer) betaald moeten worden, dan blijft Cliënt onvoorwaardelijk aansprakelijk voor de vordering, totdat de betaling is ontvangen.

3.8    Indien de Cliënt een natuurlijk persoon is, zal het Contract, alsmede eventuele achterstanden in de betalingen bij de Stichting Bureau Kredietregistratie te Tiel (“Stichting BKR”) worden aan- respectievelijk afgemeld.

Artikel 4  Overdracht rechten en verplichtingen

4.1.   DTFS heeft het recht de eigendom van het Voertuig en de nakoming van haar verplichtingen en de vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met het Contract over te dragen dan wel te verpanden aan één of meer derden. DTFS geeft van een overdracht tijdig schriftelijk kennis aan de Cliënt. Door ondertekening van het Contract verleent de Cliënt zijn mede­werking en toestemming reeds bij voorbaat aan een overdracht door DTFS van diens verplichtingen en rechten uit het Contract en de aanvullende overeenkomsten door middel van een overdracht dan wel een contractsoverneming.

Artikel 5  Eigendom

5.1    Het Voertuig blijft te allen tijde eigendom van DTFS.

5.2    In geval van Operationele Service Lease, wordt het kentekenbewijs op naam Cliënt gesteld, tenzij door DTFS anders wordt bepaald. Het overschrijvingsbewijs, Deel II van het kentekenbewijs of de Tenaamstellingscode, zal bij DTFS berusten. Bij vermissing van enig deel van de kentekenbewijzen en/of -platen dient de Cliënt dit onmiddellijk aan DTFS te melden. De kosten van vervanging of de daaruit voort­vloeiende schade komen voor rekening van de Cliënt. Cliënt dient zelf te zorgen voor nieuwe kentekenplaten en/of kentekenbewijs.

5.3    Indien derden ten opzichte van het Voertuig rechten laten gelden, een vordering pretenderen of anderszins maatregelen treffen of dreigen dit te doen, is de Cliënt verplicht deze derden terstond van het eigendoms­recht van DTFS op de hoogte te stellen en DTFS binnen 24 uur te informeren en zo nodig zelf voorzieningen te treffen. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Cliënt.

5.4    Indien Cliënt het onder dit Contract vallende Voertuig niet retourneert binnen de afgesproken periode als gevolg van een bestaande claim tot teruggave van DTFS of indien er naar het oordeel van DTFS sprake is van een wansituatie, kunnen de voertuigfabrikant of verleners van de Telematica diensten die in het Voertuig zijn geïnstalleerd (bv. MB Connect, Fleetboard), gegevens met betrekking tot het Voertuig en de locatie ervan aan DTFS overdragen met als doel de claim tot teruggave uit te kunnen voeren. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang dat DTFS heeft bij uitvoering van de claim tot teruggave van het Voertuig. In datzelfde kader heeft DTFS een gerechtvaardigd belang de voertuig- en locatiegegevens aan serviceverleners, die zijn ingehuurd om het Voertuig terug te halen, en aan gerechtelijke instanties te verstrekken.

Artikel 6  Aflevering

6.1    Het Voertuig wordt door de dealer aan de Cliënt ter beschikking gesteld. De Cliënt is verplicht het Voertuig voor zover mogelijk te controleren op de staat en uitvoering. Middels ondertekening van het Contract door de Cliënt wordt de Cliënt geacht het Voertuig conform de bestelling te hebben ontvangen en geaccepteerd. Vanaf het moment van ondertekening van het ontvangstbewijs door Cliënt is sprake van aflevering. Indien Cliënt niet in de gelegenheid is om bij de aflevering aanwezig te zijn dan wel het ontvangstbewijs te ondertekenen dan wel deze om welke reden dan ook niet is ondertekend, is van aflevering sprake indien het Voertuig uit de feitelijke macht van DTFS is.

6.2    DTFS is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken aan het Voertuig, noch voor het niet, niet tijdig of niet juist afleveren daarvan door de dealer op de geplande of overeengekomen datum. Overschrijding van een door DTFS al dan niet in het Contract genoemde afleveringstermijn levert geen verzuim op, noch heeft Cliënt het recht het Contract te annuleren, ontbinden of op welke wijze dan ook te beëindigen.

6.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het Voertuig af­ge­leverd in de door de fabrikant voor Nederland vastgestelde uit­voering, desgewenst voorzien van de door de Cliënt bestelde accessoires en opties en de eventueel overeengekomen en gehomologeerde op- en/of aanbouw.

Artikel 7  Gebruik

7.1    De Cliënt zal als een goed huisvader voor het Voertuig zorgdragen, de aanwijzingen uit het Instructieboekje strikt opvolgen, het Voertuig doelmatig beveiligen tegen diefstal, brand en beschadiging en overeenkomstig de aard en de bestemming, met inachtneming van de geldende verkeersregels (laten) gebruiken. Het is de Cliënt niet toe­gestaan extra accessoires, opties en/of belettering, reclame op het Voertuig aan te brengen, tenzij DTFS hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De Cliënt is verplicht om de eventueel door hem aangebrachte extra’s als hiervoor bedoeld, zonder beschadigingen aan het voertuig voor eigen rekening en risico te verwijderen bij het einde van het Contract.

7.2    De Cliënt zal het Voertuig uitsluitend door andere personen laten gebruiken, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De Cliënt ziet erop toe, dat het Voertuig niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen en/of het deelnemen aan wedstrijden of snelheidsproeven.

7.3    De Cliënt zal DTFS volledig en op eerste verzoek vrijwaren c.q. schadeloos stellen voor alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en andere geldende bepalingen, met betrekking tot de staat en het gebruik van het Voertuig.

7.4    Verkeers- of andere boetes of heffingen, veroorzaakt door gebruik van het (vervangend) Voertuig, zullen door DTFS aan de Cliënt worden doorbelast. DTFS zal in dat geval kosten aan de Cliënt in rekening brengen. Cliënt zal de boete inclusief kosten tijdig voldoen.

7.5    Het is de Cliënt niet toegestaan het Voertuig te vervreemden, te verpan­den of anderszins te bezwaren en (anders dan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming daartoe van DTFS) het Voertuig te verhuren of aan derden om baat in gebruik te geven.

Artikel 8 Reparatie en Onderhoud

8.1     De Cliënt zal zorgdragen dat het Voertuig steeds in een complete, originele en goede staat verkeert. Aanpassing en/of modificaties, zoals chip tuning en wrappen van het Voertuig is niet toegestaan.

8.2     De Cliënt is verplicht het Voertuig te onderhouden volgens de aanwijzingen van de fabrikant en volgens de daarvoor bestemde documenten (onderhoudsboekje) of systemen in het Voertuig. Onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend reparateur van het merk van het Voertuig en/of een door DTFS daartoe geautoriseerde bedrijf.

8.3     Een defect aan de kilometerteller, tachograaf of draaiurenteller moet terstond schriftelijk aan DTFS worden gemeld. Het defect dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld. De Cliënt zal DTFS in staat stellen om het aantal gereden kilometers/draaiuren in de periode waarin de kilometerteller, tachograaf, draaiurenteller defect was, vast te stellen. Indien het aantal gereden kilometers achteraf niet eenduidig kan worden vastgesteld, zal dit door DTFS naar redelijkheid en billijkheid worden geschat, welke schatting partijen zal binden.

8.4     DTFS is niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt lijdt, zoals bijvoorbeeld de kosten van vervangend vervoer indien niet overeengekomen, door het niet kunnen gebruiken van het Voertuig wegens onderhoud, reparatie of andere oorzaken. Voor mogelijke gevolgschade door de in de vorige zin bedoelde oorzaken is DTFS evenmin aansprakelijk.

8.5     DTFS is gerechtigd tijdelijk een datalogger in het voertuig te monteren, met als doel het gebruik van het voertuig te controleren. De kosten voor montage en demontage zijn voor rekening van DTFS.

Indien de kosten voor onderhoud en reparatie onderdeel uitmaken van het Contract zijn tevens de onderstaande bepalingen van toepassing:

8.6    Inbegrepen zijn de kosten voor reparatie en onderhoud, met de daarbij benodigde materialen, smeeroliën en vetten en de uitvoering van onderhoud. Reparatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend reparateur van het merk van het Voertuig en/of een door DTFS daartoe geautoriseerd bedrijf.

8.7     De kosten van reparatie en onderhoud die het gevolg zijn van bovenmatige slijtage, onoordeelkundig gebruik, misbruik of nalatigheid, alsmede dagelijks onderhoud van het Voertuig komen voor rekening en risico van de Cliënt. De kosten van reparatie en onderhoud aan onderdelen, accessoires, opties, op en/of aanbouw die niet nadrukkelijk zijn opgenomen in het Contract worden niet door DTFS vergoed.

8.8     Eventuele meerkosten, die worden gemaakt omdat de Cliënt werk­zaam­heden laat verrichten buiten de normale werkuren en buiten het normale onderhoud, komen voor rekening van de Cliënt.

8.9     Reparatie aan het Voertuig in het buitenland zal slechts worden verricht na verkregen toestemming van DTFS. De daar­aan verbonden kosten zullen slechts voor rekening van DTFS komen, voor zover zij ook in Nederland zouden zijn gemaakt.

8.10   DTFS is tijdens de duur van het Contract te allen tijde gerechtigd om bij vervanging van onderdelen gebruik te maken van originele gereviseerde (ruil) onderdelen.

8.11  Tenzij anders vermeld in Contract zijn de volgende kosten niet inbegrepen:

a. reparatie aan en vervanging van banden en ruiten;

b. reparaties die nodig zijn wegens technische schade, veroorzaakt door onjuist gebruik of bediening dan wel nalatigheid daarin, zoals bijvoorbeeld schade ontstaan door overbelasting in welke vorm dan ook, een en ander door DTFS aan te tonen;

c. arbeidsloon en materiaal voor tussentijds bijvullen van additieven;

d. het herstellen van carrosserieschade;

e. het spuiten en het schoonmaken van het Voertuig;

f. het onderhoud en de reparatie van onderdelen die niet tot de standaard Nederland uitvoering van het Voertuig behoren;

g. werkzaamheden aan opbouw of achteraf gemonteerde accessoires;

h. verlies c.q. diefstal van onderdelen;

i.  alle extra kosten om de staat van onderhoud te herstellen ten gevolge van niet of niet tijdig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden; en

j. het repareren en / of vervangen van de hoog Volt accu.

8.12      Indien ServicePlus GEEN onderdeel is van het Contract voor bestelwagens, trucks en/of bussen zijn de volgende kosten niet inbegrepen:

a. arbeidsloon en materiaal voor tussentijds bijvullen van olie;

b. alle wettelijke keuringen welke verplicht zijn of nog verplicht gesteld worden en al dan niet periodiek; en

c.  het slepen of bergen van het Voertuig.

8.13      Gedurende de laatste twee maanden van het Contract wordt reparatie en onderhoud uitsluitend na overleg met DTFS uitgevoerd.

Artikel 9  Servicecomponenten

9.1        Onderstaande servicecomponenten (A t/m E) zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze in het Contract zijn overeengekomen.

A.         Vervanging van banden

A1        Indien de kosten voor Vervanging van banden zijn inbegrepen, heeft dit uitsluitende betrekking op de kosten ten gevolge van normale slijtage. Vervanging van banden voor rekening van DTFS zal plaatsvinden op het door DTFS noodzakelijk geachte tijdstip, in ieder geval voordat de wettelijke verplichte minimale profieldikte bereikt is en bij een door DTFS bepaalde serviceprovider.

A2        De Cliënt is verantwoordelijk voor het controleren en op spanning brengen van de bandendruk.

A3        Indien de component winterbanden onderdeel is van het Contract, dient de bandenwissel te geschieden bij een door DTFS bepaalde serviceprovider en binnen de door DTFS aangegeven periode.

A4        De winterbanden worden opgeslagen bij een door DTFS te bepalen serviceprovider en blijven eigendom van DTFS.

B.         Vervangend Vervoer

B1         De Cliënt heeft recht op Vervangend Vervoer als Reparatie en Onderhoud onderdeel zijn van het Contract en wanneer de reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden niet binnen de in het Contract gestelde tijd kunnen worden uitgevoerd. DTFS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het niet gebruiken van het Voertuig.

B2         Het Vervangend Voertuig zal van een gelijke of nagenoeg gelijke categorie zijn als het Voertuig, tenzij anders is vermeld in het Contract.

B3         DTFS is alleen gehouden tot het ter beschikking stellen van een Vervangend Voertuig, wanneer de Cliënt op dat moment op geen enkele wijze jegens DTFS in verzuim is.

B4         De kilometers die met het Vervangend Voertuig zijn gereden, worden toegevoegd aan het totaal aantal met het Voertuig gereden kilometers.

B5         Op (het gebruik van) het Vervangend Voertuig zijn de bepalingen van het Contract en deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

B6         In geval van de inzet van een Vervangend Voertuig zoals in dit artikel bedoeld, blijft op de Cliënt onverminderd de verplichting rusten tot betaling van het overeengekomen maandbedrag.

C.      Facturatie Fleetboard

De maandelijks te betalen Fleetboard bedragen worden door DTFS geïncasseerd. De Algemene Voorwaarden van het Fleetboard Master Agreement zijn van toepassing en reeds separaat aan de Cliënt verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website www.daimlertruck-financialservices.nl te downloaden.

D.       MB Uptime

De maandelijks te betalen MB Uptime bedragen worden door DTFS geïncasseerd. De Algemene Voorwaarden van MB Uptime zijn van toepassing en reeds separaat aan de Cliënt verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website www.daimlertruck-financialservices.nl te downloaden.

E.       Laadpunt

a.   De kosten van een op het terrein van de Cliënt aan te brengen laadpunt (“Laadpunt”) zijn opgenomen in het Leasetarief en aldus verwerkt dat de Cliënt de kosten van het Laadpunt aan DTFS afbetaalt en de eigendom bij aanvang van het Contract reeds verkrijgt;

b.   het Laadpunt zal voldoen aan de Nederlandse standaard voor veilig laden;

c.   de Cliënt zal zijn opstalverzekeraar informeren dat op zijn erf een Laadpunt is geplaatst.

Artikel 10 Risico en verzekering

10.1  Zowel indien de kosten van verzekering in het Leasetarief zijn inbegrepen als in de situatie waarin de kosten van verzekering niet in het Leasetarief zijn inbegrepen geldt het volgende:

         a.    Alle risico’s met betrekking tot het Voertuig en het laadpunt komen voor rekening van de Cliënt. De Cliënt is jegens DTFS aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en tenietgaan van het Voertuig en/of bijbe­horende zaken;

         b.   Indien het Voertuig betrokken raakt bij een schadegeval zal de Cliënt zich onthouden van handelin­gen, toezeggingen en verklaringen, waaruit enige erkenning tot aansprakelijkheid kan worden afgeleid en zal hij zich in het al­gemeen onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar kan schaden;

         c.    Bij verlies of vermissing van het Voertuig van meer dan 30 dagen of bij een (technisch en/of economisch) total loss verklaring van het Voertuig, zal de Cliënt DTFS de boekwaarde van het Voertuig, zoals die uit de boeken van DTFS blijkt, betalen. Deze boek­waarde wordt verminderd met de eventueel door de verzeke­raar rechtstreeks aan DTFS uitgekeerde verzekeringspenningen. Zij kan eventueel worden vermeerderd met de overige vaste kosten van de op dat moment nog niet vervallen Lease­termijnen, tot het moment waar­op het Contract door DTFS zonder bijkomende kosten en/of schadeloosstellingen voor het eerst zou kunnen worden beëindigd;

         d.   Bij verlies of vermissing van het Voertuig van meer dan 30 dagen of bij een (technisch en/of economisch) total loss verklaring van het Voertuig zal, onverminderd het gestelde in lid c van dit artikel, verrekening van de meer/minder kilometers plaatsvinden op basis van de bij DTFS laatst bekende en naar de vervroegde einddatum ge-extrapoleerde kilometer- draaiurenstand, aangevuld met de kosten voor de kilometers verreden met een vervangend vervoer Voertuig;

         e.    Schade aan of verlies van het Voertuig doen in geen enkel opzicht af aan de verplichtingen, die op grond van het Contract op de Cliënt rusten;

         f.    De Cliënt zal ervoor zorg (doen) dragen dat het Voertuig binnen 60 dagen na schadedatum is hersteld.

10.2         Indien de kosten van verzekering niet in het Leasetarief zijn inbe­grepen geldt daarnaast het volgende:

         a.    De Cliënt is verplicht het Voertuig gedurende de gehele Looptijd voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor diens wettelijke aansprakelijkheid, alsmede voor cascoschade. De Cliënt is verplicht de verzekeraar te informeren dat het Voertuig middels operationele lease geleased wordt onder het Contract;

b.   De Cliënt zal schade, verlies, vermissing, verduistering, (in)braak of diefstal van het Voertuig binnen 24 uur telefonisch aan DTFS melden. De Cliënt zal schade aan of met het Voertuig binnen de daarvoor in de verzekeringsovereenkomst gestelde termijn schriftelijk met behulp van het daarvoor geldende schadeformulier aan de verzeke­raar melden en een afschrift aan DTFS sturen. De Cliënt dient binnen 24 uur na het tijdstip van het ontstaan van schade aangifte te doen in geval van vermissing, verduistering, (in)braak of diefstal en een afschrift van de aangifte aan DTFS te sturen;

         c.    De Cliënt is in geval van schade gehouden om het Voertuig – na overleg met DTFS – te doen herstellen. In geval van total loss is de Cliënt verplicht om zijn verzekeringsaanspraken over te dragen aan DTFS alsmede om de verzekeraar te melden dat alle schade uitkeringen direct aan DTFS dienen te worden overgemaakt.

10.3         Indien de kosten van verzekering wel in het Leasetarief zijn inbe­grepen, geldt naast hetgeen in lid 1 is bepaald:

         a.    Alle eventuele risico’s, die onder de geldende verzekeringsvoorwaarden niet, of niet volledig, gedekt zijn, blijven voor rekening van de Cliënt. Het door de verzekeraar in rekening te brengen eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Cliënt. Door ondertekening van het Contract verklaart de Cliënt zich bekend en akkoord met de voor­waarden en condities van de verzekering. De verzekeringsvoorwaarden liggen steeds ter inzage ten kantore van DTFS en zullen op eerste verzoek aan de Cliënt kosteloos in kopie worden gestuurd. De verzekeringsvoorwaarden zijn via de website www.daimlertruck-financialservices.nl te downloaden;

         b.   DTFS is te allen tijde gerechtigd om risico’s van cascoschaden zelf te dragen, dan wel bij door haar daartoe te selecteren derden onder te brengen;

         c.    De Cliënt zal schade, schade, verlies, vermissing, verduistering, (in)braak of diefstal binnen 24 uur telefonisch aan DTFS melden en dit vervolgens direct daarna schriftelijk aan DTFS bevestigen middels een door hem ingevuld schadeformulier. Indien, na herhaald verzoek, geen schriftelijke schademelding heeft plaatsgevonden, behoudt DTFS zich het recht voor om het schadebedrag, vermeerderd met kosten, te verhalen op Cliënt.

Artikel 11 Motorrijtuigen- of Houderschapsbelasting

11.1  De Cliënt staat in voor een tijdige betaling van de voor het Voertuig verschuldigde motorrijtuigen- en/of houderschapsbelasting, gedurende de gehele looptijd van het Contract, tenzij deze in het Leasetarief is inbegrepen.

11.2  Alle eventueel door de Overheid op basis van de registratie, de eigen­dom, het houderschap of het gebruik van het Voertuig geheven of in de toekomst nog te heffen belastingen of andere heffingen, zullen voor rekening komen van de Cliënt. De Cliënt zal steeds zorgdragen voor tijdige betaling.

Artikel 12 Leasetarief/aanpassing

12.1  DTFS is na de totstandkoming van het Contract bevoegd het Leasetarief aan te passen zonder dat daardoor de Cliënt bevoegd is om het Contract te ontbinden of anderszins te beëindigen:

         a.    indien de kosten van onderhoud en reparatie of de kosten van vervanging van de banden in het Leasetarief zijn opgenomen, zijn gestegen. Wanneer deze kosten voor een voertuig met een GVW (zijnde het eigen gewicht van het Voertuig vermeerderd met het maximaal toegestane laadvermogen) van ten hoogste 3500 kg met meer dan 5 (vijf) procent zijn gestegen of -wanneer het GVW meer dan 3500 kg bedraagt. Bij iedere stijging, een en ander sinds de ingangsdatum van het Contract of de vorige wijziging van het tarief dienaan­gaande geldt als basis de wijzig­ing van de kosten van loon, materiaal en smeermiddelen voor reparatie, onderhoud, respectievelijk banden, zoals blijkt uit over die periode door het CBS voor de betreffende loon en prijzen vast­gestelde indexcijfers;

         b.   in geval van een duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het Voertuig kunnen eventuele extra kosten steeds, nadat afwijkend of bijzonder gebruik is geconstateerd, aan de Cliënt worden door­berekend;

         c.    indien heffingen of andere maatregelen van overheidswege daartoe aanleiding geven;

         d.   indien wijziging van verzekeringspremies (bijv. ook voor vervangend vervoer) daartoe aanleiding geven;

         e.    indien blijkt dat het met het Voertuig gereden aantal kilometers / draaiuren meer dan 10% afwijkt van het overeengekomen maand kilometrage/ draaiuren. In dat geval is DTFS gerechtigd om het Leasetarief met terugwerkende kracht tot aanvang van het Contract aan te passen, alsmede gedurende de restant looptijd van het Contract bij te stellen. Aanpassing van het kilometrage/ draaiuren geschiedt met inachtneming van het maximaal met het Voertuig te rijden aantal kilometers/ draaiuren. Dit maximum is afhankelijk van type Voertuig en wordt door DTFS bepaald;

         f.    indien zich prijswijzigingen en/of BPM wijzigingen voordoen, welke effectief zijn geworden in de periode tussen bestelling van het Voertuig en de feitelijke aflevering en ingang van het Contract.

12.2  Het aangepaste Leasetarief geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd.

12.3  In geval van wijziging van het tarief krachtens art. 12.1 sub e heeft DTFS het recht tevens de hoogte van de eventuele koopoptie naar evenredigheid aan te passen.

12.4  Bij wijziging van het Contract op verzoek van de Cliënt is deze aan DTFS een vergoeding van € 250,- verschuldigd.

Artikel 13 Tussentijdse ontbinding en beëindiging van het Contract

13.1  Onverminderd het recht op schadevergoeding is DTFS bevoegd het Contract direct zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring te ontbinden en het Voertuig tot zich te nemen, indien:

         a.    de Cliënt in strijd met enig artikel van het Contract of de Algemene Voorwaarden handelt of in verzuim is met de nakoming van zijn uit dit Contract voortvloeiende verplichtingen;

         b.   de Cliënt twee of meer maanden achterstallig is met de betaling van de termijnbedragen en hij, na in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen (niet) volledig nakomt;

         c.    de verzekering van het Voertuig door of namens de verzekeraar is beëindigd;

         d.   de Cliënt in surseance verkeert, in staat van faillissement is komen te verkeren, onder curatele is gesteld, ten aan­zien van de Cliënt de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of er andere aanwijzingen zijn dat de Cliënt Leasetermijnen niet meer kan betalen bijvoorbeeld indien de liquiditeit van Cliënt onvoldoende is om de betaling van de Leasetermijnen te voldoen;

         e.    beslag is gelegd op het Voertuig door derden;

         f.    de Cliënt Nederland metterwoon heeft verlaten of zich heeft uitgeschreven uit de gemeentelijke basis administratie dan wel het handelsregister van de Kamers van koophandel, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Cliënt binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten of zich zal uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie of het handelsregister van de Kamers van koophandel;

         g.    de Cliënt is overleden en DTFS gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van het Contract door de erfgenamen niet zullen worden nagekomen, dan wel indien de Cliënt als rechtspersoon is ontbonden of indien er sprake is van liquidatie;

         h.   de Cliënt het Voertuig heeft verduisterd of vervreemd;

         i.     de Cliënt aan DTFS, met het oog op het aangaan van het Contract, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat DTFS het Contract niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;

         j.    de Cliënt ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven het Contract te (willen) beëindigen en/of niet verder te zullen nakomen;

         k.    sprake is van een onacceptabel risico op grond van de Wft en/of Sanctiewet en/of (interne) integriteitsregels, al dan niet na een tussentijds onderzoek; en

         l.     indien er sprake is van een verkrijging of overdracht van zeggenschap, direct of indirect van de Cliënt of een onderdeel ervan of bij substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de organisatie van de Cliënt.

13.2  De Cliënt verbindt zich DTFS onverwijld en schriftelijk te informeren indien sprake is van één van de situaties als in lid 1 is omschreven.

13.3  In het geval DTFS het Contract heeft ontbonden op één van de hiervoor genoemde gronden, is de Cliënt niet langer gerechtigd het Voertuig te gebruiken en zal hij dit onverwijld aan DTFS afgeven.

13.4  Indien DTFS gebruik maakt van haar op grond van lid 1 van dit artikel verleende recht tot ontbinding is zij jegens de Cliënt, onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling, gerechtigd tot een schadevergoeding ter grootte van (de optelsom van):

         a.    de som van de achterstallige Leasetermijnen en eventuele verder door DTFS aan de Cliënt in rekening gebrachte maar nog niet betaalde bedragen en de daarover verschuldigde vertragingsrente alsmede de ten behoeve van de Cliënt gemaakte, maar nog niet in rekening gebrachte uitgaven en/of kosten;

         b.   een bedrag ter grootte van drie (3) Leasetermijnen, vermeerderd met het eventuele negatieve verschil tussen de boekwaarde van het Voertuig zoals die uit de administratie van DTFS blijkt en de gerealiseerde verkoopprijs van het Voertuig;                                                

         c.    de kosten van terugname van het Voertuig;

         d.    administratiekosten;

         e.    de buitengerechtelijke kosten; en

         f.    de handelingskosten van het verkoop klaarmaken van het Voertuig ten bedrage van EUR 995,00 excl. btw.

13.5  Het Contract zal worden beëindigd in geval van tenietgaan van het Voertuig bij een total loss en ingeval van diefstal waarbij het Voertuig niet binnen 30 dagen wordt teruggevonden.

Artikel 14 Teruggave Voertuig

14.1  Op de datum waarop het Contract eindigt – ook in geval van beëindiging krachtens artikel 13 van deze voorwaarden – zal de Cliënt het Voertuig met alle bijbehorende zaken en documentatie gereinigd, schadevrij, voorzien van een Nederlandse registratie (kenteken) en in goede staat op het door DTFS met Cliënt overeengekomen adres in Nederland inleveren. Het voertuig dient vrij van (zonder) extra accessoires, opties, belettering of reclame te worden ingeleverd. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien DTFS hiervoor aan de Cliënt uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

14.2  Enige tijd voor de datum waarop het Contract eindigt, ontvangt de Cliënt van DTFS een brief of e-mail met meer informatie en zal DTFS op een met Cliënt afgesproken locatie een inspectie laten verrichten. Van deze inspectie zal ter plekke een inspectie/inname rapport worden opgesteld dat door Cliënt en een vertegenwoordiger van de innemende partij namens DTFS voor akkoord wordt ondertekend. Indien de Cliënt dit formulier niet ondertekent, zal DTFS het Voertuig voor risico van Cliënt transporteren naar de Remarketing afdeling van DTFS, alwaar een definitief en voor de Cliënt bindend inspectie/innamerapport wordt opgesteld. Cliënt is tot de definitieve inname verantwoordelijk voor de staat waarin het Voertuig zich bevindt bij teruggave.

14.3  Indien de kosten van de servicecomponent Vervanging van Banden (art. 9 sub A) niet in het Leasetarief zijn inbegrepen, dienen de banden van het Voertuig bij inlevering minimaal een profiel te hebben van 30% van de profieldiepte van een nieuwe band.

14.4  Indien het Voertuig niet vrij is van extra accessoires, opties, belettering of reclame wordt ingeleverd, is DTFS gerechtigd de ter verwijdering hiervan te maken kosten en/of geleden schade integraal aan de Cliënt door te belasten en deze te verhalen.

14.5  Indien het Voertuig met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd wordt terugbezorgd, zal de Cliënt voor elke dag dat hij te laat is, aan DTFS een boete verschuldigd zijn van € 250,- excl. btw per dag, dan wel zal DTFS gerechtigd zijn om de door haar ter zake te maken kosten en/of geleden schade integraal aan de Cliënt door te belasten en op deze te verhalen.

14.6  De Cliënt heeft ten aanzien van het Voertuig geen recht van retentie of ander opschortingsrecht voor enige aanspraak jegens DTFS.

14.7  Indien door DTFS een koopoptie is verleend, kan deze uitsluitend worden uitgeoefend na het verstrijken van de looptijd in maanden van het Contract en nadat de Cliënt de eindafrekening volledig heeft voldaan.

Artikel 15 Eindafrekening

15.1  Nadat het Contract is geëindigd zal DTFS een eindafrekening opmaken, waarin verrekening van meer of minder gereden kilometers/ draaiuren kan plaatsvinden alsmede van eventuele nadere verreke­ningen zoals die krachtens art. 12 en art. 13 en art. 14. Indien de Cliënt, na afloop van het Con­tract, gebruik maakt van een eventueel in het Contract opgenomen koopoptie zal de verrekening met betrekking tot de meer/minder kilometers/ draaiuren uitsluitend betrekking hebben op de eventueel in het Leasetarief inbegrepen servicecomponenten banden, reparatie en onder­houd en derhalve niet op de component afschrijving of aflossing.

Artikel 16 Grijs Kenteken

16.1  Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de BPM en verlaging van de houderschapsbelasting moet Cliënt op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 ondernemer zijn en moet het Voertuig ook voldoen aan alle voorwaarden die door de Wet worden gesteld aan bedrijfsauto’s.

16.2  Indien Cliënt in aanmerking wil komen voor de vrijstelling zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, verklaart door middel van het ondertekenen van het Contract aan alle hiervoor geldende voorwaarden te voldoen en te blijven voldoen. Indien de Cliënt niet meer voldoet aan de vereisten van ondernemer, zal Cliënt DTFS daarvan direct informeren.

16.3  Het is Cliënt niet toegestaan wijzigingen aan het Voertuig aan te brengen zodanig dat het voertuig niet meer beschouwd wordt als een bedrijfsauto in de zin van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) c.q. de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB). Indien Cliënt van mening is dat desondanks bedoelde wijzigingen aan het Voertuig moeten worden aangebracht, zal hij DTFS daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

16.4  Indien het gestelde in 16.2 en 16.3 plaatsvindt, is Cliënt aan DTFS de door DTFS ontvangen naheffing BPM, dan wel de verhoging van de houderschapsbelasting geheel verschuldigd en zal deze direct moeten worden betaald aan DTFS. Cliënt vrijwaart DTFS voor alle (na) heffingen van BPM en MRB, respectievelijk boetes.

16.5  Indien het gestelde onder 16.2 en 16.3 plaatsvindt, heeft DTFS de keuze om het Contract aan te passen of te vernieuwen. In dat geval is Cliënt gehouden DTFS volledig schadeloos te stellen.

Artikel 17 Adreswijzigingen/registratie/persoonsgegevens

17.1  De Cliënt is verplicht adreswijzigingen tijdig en schriftelijk aan DTFS mee te delen onder vermelding van het Contract nummer.

17.2  DTFS registreert de gegevens met betrekking tot het Contract in haar administratie en – ingevolge wettelijk voorschrift – bij BKR .

17.3  De met betrekking tot de Cliënt door DTFS te verkrijgen persoons- en andere gegevens zullen worden verwerkt als bedoeld in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor het verlenen van diensten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en voor overige doeleinden als bedoeld in de UAVG en AVG. Voor zover toestemming van de Cliënt vereist is, zullen de persoons- en andere gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met een dergelijke toestemming.

17.4  Aan de hand van de verwerking zoals bedoeld in artikel 17.3 kan DTFS de Cliënt optimale service bieden, Cliënt tijdig voorzien van actuele productinformatie, gepersonaliseerde aanbiedingen doen en haar verplichtingen jegens Cliënt nakomen. DTFS zal slechts gegevens aan derden ter beschikking stellen, indien dit is toegestaan door de UAVG en AVG, bijvoorbeeld omdat de verstrekking noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of indien het nodig is om het Contract juist na te komen. Tevens worden de gegevens in het kader van productinformatie, (direct) marketingactiviteiten en andere diensten beschikbaar gesteld aan de met DTFS gelieerde ondernemingen. Cliënt heeft inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. De Cliënt kan te allen tijde bij DTFS zijn toestemming intrekken voor de verwerking ten behoeve van direct mail activiteiten.

17.5  De DTFS privacy verklaring is in te zien op: https://nl-nl.dtfs.nl/privacy-policy/

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1  Op het Contract is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de Rechtbank te Utrecht bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1  Indien enig onderdeel van het Contract c.a. nietig is of vernietigd zal worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden het vernietigde onderdeel te vervangen door een bepaling die de bedoeling van het betreffende onderdeel zo goed mogelijk benadert. DTFS zal altijd gerechtigd zijn bepalingen van het Contract c.a. ten gunste van de Cliënt eenzijdig te wijzigen.

19.2  Indien de Cliënt, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is om het Voertuig te gebruiken, zal DTFS nimmer aansprakelijk zijn voor welke schade aan de kant van de Cliënt dan ook.

19.3  DTFS toetst de financiële gegevens van de Cliënt op kredietwaardigheid. DTFS zal tevens informatie kunnen inwinnen bij de Stichting BKR.

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V.

april 2023