Algemene Voorwaarden van Daimler Truck Nederland B.V. (hierna te noemen: Fleetboard) voor telematicadiensten betreffende het uitsluitende gebruik tegenover ondernemers die bij het afsluiten van het contract handelen op grond van hun zakelijke of zelfstandige beroepsmatige werkzaamheden.

1 Algemeen/totstandkoming van het contract

1.1 De hierna genoemde voorwaarden zijn bestanddeel van de Fleetboard raamovereenkomst betreffende de levering van telematicadiensten. De raamovereenkomst tussen Fleetboard en de klant komt uitsluitend tot stand als er rekening wordt gehouden met de hierna genoemde voorwaarden.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de klant gelden niet, ook wanneer wordt verwezen naar hun geldigheid en Fleetboard deze niet uitdrukkelijk tegenspreekt. Afwijkingen van de raamovereenkomst of de bijlagen hiervan gelden alleen als zij schriftelijk door Fleetboard worden bevestigd.

1.3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden worden de klant schriftelijk medegedeeld. Zij gelden als geaccepteerd als de klant niet binnen zes weken na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk protest aantekent. Op dit gevolg zal Fleetboard de klant bij bekendmaking van de wijzigingen in het bijzonder attenderen. In geval van aangetekend protest blijvende voorwaarden van de bestaande Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 De klant is 4 weken gebonden aan zijn aanvraag voor het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende de levering van telematicadiensten. De raamovereenkomst komt tot stand als de klant de aanvraag voor het afsluiten van een contract correct heeft ingevuld en ondertekend en Fleetboard deze schriftelijke aanvraag binnen 4 weken schriftelijk heeft bevestigd.

2 Voorwaarden betreffende de verrichting

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Fleetboard zijn een adequate voertuiguitrusting en de overeenkomst met Fleetboard betreffende de omvang van de verrichting nodig. De voor het gebruik van telematicadiensten geschikte voertuiguitrustingen biedt Daimler Truck Nederland B.V. ook onafhankelijk van een overeenkomst betreffende de levering van Fleetboard diensten aan, en wel als speciale uitrusting bij de bestelling van het voertuig of als aftersales-oplossing.
Het afsluiten van het koopcontract resp. de opdracht om de noodzakelijke voertuiguitrusting aftersales in te bouwen en de raamovereenkomst betreffende de levering van de telematicadiensten zijn juridisch afzonderlijke aangelegenheden met het gevolg dat een eventuele nietigheid of storingen inzake de verrichting bij een van de contracten geen gevolgen hebben voor het betreffende andere contract. Dit kan o.a. tot gevolg hebben dat de klant niet alleen het koopcontract voor het voertuig, maar ook het koopcontract voor de voertuiguitrusting moet nakomen, zonder gebruik te kunnen maken van de door Fleetboard aangeboden telematicadiensten. In het omgekeerde geval, bijv. bij het ongedaan maken van het koopcontract voor het voertuig resp. de voertuiguitrusting kan het contract betreffende de levering van telematicadiensten voor het betreffende voertuig conform punt 12.3. worden opgezegd.

2.2 De voor het gebruik van de diensten vereiste voertuiguitrusting met de door Fleetboard geadviseerde configuratie richt zich naar de beschrijving van de verrichting die in het Fleetboard-portaal na het inloggen kan worden ingezien of die via Fleetboard Support of de Fleetboard-verkoopadviseur kan worden opgevraagd. Eveneens moet er in het bedrijf van de klant een geschikte IT-uitrusting (computer, internetaansluiting) aanwezig zijn die in overeenstemming is met de door Fleetboard medegedeelde minimumeisen. De minimumeisen kunnen op https://www.Fleetboard.nl/systeemvereisten/ worden ingezien.

3 Onderwerp van het contract/omvang van de verrichting

3.1 Fleetboard levert telematicadiensten aan de klant. Deze telematicadiensten omvatten het registreren, opslaan en weergeven van specifieke gegevens over de truck; vervolgens worden de gegevens in een services-flatrate afgerekend. Deze flatrate bevat ook de door derden geleverde communicatiedienst voor het leveren van de telematicadienst. Voor de gegevensoverdracht wordt een speciale, van derden gekochte SIM-kaart door Fleetboard ingezet, waarmee uitsluitend de gegevenscommunicatie tussen de voertuigen van de klant en de Fleetboard-server mogelijk is.

3.2 De betreffende omvang van de verrichting blijkt uit de raamovereenkomst. Een gedetailleerde beschrijving van de betreffende telematicadiensten kan in het Fleetboard-portaal na het inloggen worden ingezien of via Fleetboard Support of de Fleetboard-verkoopadviseur worden opgevraagd, Op grond van verdere productontwikkelingen kan de beschrijving van de diensten aan wijzigingen onderhevig zijn. Fleetboard zal de klant van tevoren over de functiewijziging informeren.

3.3 De levering van de in de raamovereenkomst afgesproken telematicadiensten en de in paragraaf 2 vermelde voorwaarden betreffende de verrichting kunnen met het oog op de stand van de techniek onderhevig zijn aan beperkingen en onnauwkeurigheden, waarop Fleetboard geen invloed heeft en waarvoor Fleetboard niet aansprakelijk is. Dit betreft vooral de beschikbaarheid van de door derden te leveren mobiele telefooncommunicatie en de internettoegang.

3.4 De voor het leveren van de Fleetboard-telematicadienst vereiste communicatiedienst van derden is beperkt tot een bepaald zend- en ontvangstgebied. Dit zend- en ontvangstgebied omvat een groot aantal landen. De lijst van de ondersteunde landen is onderwerp van de contractuele overeenkomst met derden en onderhevig aan een voortdurende verandering; daarom kan de klant in de afzonderlijke landen geen aanspraak maken op een duurzame ondersteuning. Een actuele lijst van de betreffende landen kan via het Fleetboard-portaal www.Fleetboard.com worden ingezien, alsook via Fleetboard Support of de Fleetboard-verkoopadviseur worden opgevraagd.

3.5 Software-updates

3.5.1 Bij de activering van de voertuigen voor de Fleetboard-services wordt een update van de software voor de telematica-eenheid en het infotainmentsysteem via een mobiele dataverbinding gedownload en geïnstalleerd, zonder dat een werkplaatsbezoek nodig is (“software-update”). Daimler behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van het contract verdere software-updates voor de geactiveerde voertuigen uit te voeren of beschikbaar te stellen. Software-updates zijn bedoeld om de functionaliteit van de telematica-eenheid en het infotainmentsysteem te garanderen, veiligheids- en cyberbeveiligingsrisico’s uit te sluiten, functies van de Fleetboard-services te verbeteren of uit te breiden, nieuwe functies van de Fleetboard-services te bieden of mogelijk te maken, of functies van de Fleetboard-services te wijzigen of te verwijderen. Software-updates worden in principe automatisch uitgevoerd zonder verdere toestemming van de Klant. De Klant kan software-updates altijd weigeren, voor zover deze niet in het voordeel van de Klant werken of voor de Klant redelijk zijn, rekening houdend met de belangen van Daimler. Na het starten van een software-update kan de Klant de software-update niet meer annuleren. De intervallen tussen software-updates variëren. De Klant heeft geen recht op software-updates. Software-updates zijn afhankelijk van de beschikbaarheid of beperkingen van het mobiele netwerk en de functies van het voertuig. Dit betekent dat de download- en installatietijden kunnen variëren afhankelijk van het voertuig en van een paar minuten tot enkele uren kunnen duren.

3.5.2 Software-updates kunnen nodig zijn voor een probleemloze implementatie en werking van de diensten. Indien de Klant de door Daimler beschikbaar gestelde software-updates niet binnen een redelijke termijn installeert, is Daimler niet aansprakelijk overeenkomstig paragraaf 11 voor een productdefect of daaruit voortvloeiende gevolgschade indien het productdefect uitsluitend te wijten is aan het ontbreken van een software-update, mits Daimler de Klant heeft geïnformeerd over de beschikbaarheid van de software-update en de gevolgen van het niet installeren daarvan, en het feit dat de klant de software-update niet of onjuist heeft geïnstalleerd niet te wijten is aan een gebrekkige installatiehandleiding die aan de Klant is verstrekt.

3.5.3 De Klant heeft geen recht op software-updates via andere wegen (bijvoorbeeld via de deelnemende Mercedes-Benz Service Partner). Bij servicebezoeken aan de met het onderhoud belaste Mercedes-Benz Service Partner kunnen als alternatief voor of in aanvulling op software-updates verdere maatregelen worden uitgevoerd.

3.5.4 Tijdens het downloaden en installeren van software-updates kunnen de Fleetboard diensten gedurende een beperkte periode functioneel beperkt zijn. In geval van een technische storing tijdens de installatie van een software-update kan de functiebeperking blijven bestaan en kan een reparatie in de werkplaats noodzakelijk zijn.

4 Wagenpark/opnemen van voertuigen in het wagenpark

4.1 In de raamovereenkomst worden de services, condities en contractvoorwaarden voor een bepaald wagenpark vastgelegd. Alle voertuigen van dit wagenpark staan onder een noemer vermeld en hebben, voor zover niets anders is overeengekomen, dezelfde omvang van de verrichting.

4.2 Het toekennen van een voertuig aan dit wagenpark wordt na bevestiging van de raamovereenkomst telkens met de door Fleetboard aan het voertuig toegekende Fleetboard-activeringsopdracht door de klant aangevraagd. Opdat er verdere voertuigen in de raamovereenkomst kunnen worden opgenomen, is de Fleetboard-activeringsopdracht ondergebracht in het Fleetboard-portaal. Bij de inbouw van Fleetboard-componenten in nieuwe voertuigen wordt de Fleetboard-activeringsopdracht bijkomend in het voertuig ondergebracht.

4.3 Na ontvangst van de reglementair ingevulde Fleetboard activeringsopdracht schakelt Fleetboard in samenwerking met de klant het voertuig met de afgesproken omvang van de verrichting vrij. Vanaf dat moment ontstaan er op de dag nauwkeurig de overeengekomen maandelijkse kosten voor de betreffende dienstverlening. Fleetboard behoudt zich het recht voor om de opdracht af te wijzen.

5 Beschikbaarheid van de services
5.1 Het Fleetboard Service Center en dus ook de Fleetboard-diensten staan tijdens de werktijden voor de klant ter beschikking. De werktijden zijn 24 uur per dag op 7 dagen per week met uitzondering van de vaste tijden voor onderhoudsbeurten. Tijdens de vaste tijden voor onderhoudsbeurten kunnen de services slechts beperkt of helemaal niet beschikbaar zijn. Vaste tijden voor onderhoudsbeurten zijn er elke week, en wel op

 • donderdag van 01:00 uur tot donderdag 05:00 uur en op
 • zaterdag van 18:00 uur tot zondag 08:00 uur

Alle vermelde tijden hebben betrekking op de Midden-Europese tijd resp. Midden-Europese zomertijd. Fleetboard kan deze vaste tijden voor onderhoudsbeurten verschuiven op grond van bedrijfsomstandigheden of andere uitzonderingsgevallen. Dit zal de klant zo vroeg mogelijk worden medegedeeld. Voor buitengewoon onderhoud kunnen bovendien de feestdagen, Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede oudejaarsdag/Nieuwjaar worden gebruikt. Dit zal de klant eveneens zo vroeg mogelijk worden medegedeeld.

5.2 In dringende gevallen is Fleetboard gerechtigd om een noodsituatie onderhoudsbeurt in te zetten. Dit kan met name noodzakelijk zijn om schades te voorkomen of om fouten te kunnen corrigeren, waarbij een uitstel tot aan het volgende geplande onderhoud niet mogelijk is, bijv. correcties voor een als “ernstig’ geclassificeerd veiligheidslek. Indien en voor zover mogelijk, zal Fleetboard de klant van tevoren over de noodsituatie-onderhoudsbeurt op de hoogte stellen.

5.3 Indien en voor zover de klant Fleetboard tijdens de vaste tijden voor onderhoudsbeurten kan gebruiken, betekent dit niet dat de klant hier in het vervolg aanspraak op kan maken. Treedt er bij het gebruik van Fleetboard tijdens de vaste tijden voor onderhoudsbeurten een vermindering van de verrichting op of valt deze helemaal uit, dan heeft de klant in het bijzonder geen aanspraak op garantie of schadevergoeding.

5.4 Fleetboard garandeert, over het gehele jaar gerekend, een bereikbaarheid van het Fleetboard Service Center van 98%. Een uitzondering hierop vormen die tijden, gedurende welke de server op grond van technische of andere problemen, waarop Fleetboard geen invloed heeft, via internet niet bereikbaar is.

6 Kosten voor telematicadiensten

6.1 De volgende kosten voor telematicadiensten worden door de maandelijkse Fleetboard-bijdrage gedekt:

6.1.1 Kosten voor de beschikbaarstelling van de gegevens via internet
6.1.2 Kosten voor de m.b.t. het vervullen van de telematicadiensten vereiste
tweezijdige communicatie tussen het voertuig en de Fleetboard-server (overdrachtsprestatie van derden)

6.2 Paragraaf 6 punt 1.2 geldt niet voor raamovereenkomsten die geen communicatiediensten bevatten en voor voertuigen met SIM-kaarten die van de klant zijn. In een dergelijk geval dekt de Fleetboard-bijdrage alleen de kosten aan de zijde van de server voor het verzenden van berichten van de server naar het voertuig.

6.3 Alle andere kosten moet de klant zelf betalen.

7 Vergoeding/betalingsvoorwaarden/verzuim

7.1 Betreffende de te gebruiken telematicadiensten maakt Fleetboard of haar groepsvennootschap Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. (DTFS), die namens Fleetboard de administratie en facturatie van de telematicadiensten doet, maandelijks vooraf een factuur op en stuurt deze naar de klant. Deze factuur is gebaseerd op de in de raamovereenkomst afgesproken prijzen. De omzetbelasting berekent Fleetboard of DTFS namens Fleetboard met het op het moment van het opmaken van de factuur geldende percentage. Wanneer volgens de geldende belastingwetgeving op de betaling van de vergoeding een bronheffing moet worden voldaan, moet deze door de klant worden ingehouden en aan de betreffende belastingdienst worden afgedragen.

7.2 Voor zover in de betreffende geldende raamovereenkomst basiskosten worden berekend, moeten deze worden betaald. De aansluitkosten en de evt. Fleetboard-one-time fee moeten met ingang van de activering van het voertuig worden betaald en worden op de eerstvolgende services-factuur in rekening gebracht. De jaarlijkse basiskosten moeten telkens met de eerste services factuur van het jaar vooruit worden betaald. Bij een opzegging tijdens het lopende jaar vindt er een evenredige terugbetaling van de jaarlijkse kosten plaats. De gebruikskosten alsmede de kosten voor de door de klant evt. aangevraagde extra diensten of overige kosten worden de klant in rekening gebracht met inachtneming van de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de betreffende geldige prijslijst.

7.3 Restitutieclaims tegenover Fleetboard, bijv. als er teveel of dubbel is betaald, worden vergoed en met de volgende vordering verrekend. Kostenstijgingen, in het bijzonder op grond van wijzigingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, prijsverhogingen van net- en telecommunicatie exploitanten, hogere belastingen of andere extra kosten, waarmee Fleetboard te maken krijgt, kunnen tot prijsverhogingen leiden. Fleetboard is derhalve — voor het eerst na 6 maanden nadat het contract is afgesloten — bevoegd om de prijzen voor de Fleetboard-diensten dienovereenkomstig te verhogen, maar maximaal tot de prijzen die voor nieuwe contracten gelden. Wijzigingen van de Fleetboard-prijzen worden in overeenstemming met de volgende bepalingen werkzaam, nadat Fleetboard de klant de nieuwe prijslijst heeft laten toekomen.
In geval van prijsverhogingen kan de klant het contract binnen een maand, nadat hij de nieuwe prijslijst resp. de informatie over de wijziging en de inhoud ervan heeft ontvangen, met ingang van het tijdstip waarop de prijsverhoging zal ingaan, opzeggen. Fleetboard zal de klant bij het toezenden van de nieuwe prijslijst resp. van de genoemde informatie uitdrukkelijk op het tijdstip van inwerkingtreding alsmede op het recht van opzegging attenderen. Wanneer de klant het contract wil laten voortbestaan, hoeft hij niets te doen. Het contract blijft dan met de nieuwe prijzen bestaan.

7.4 Bij alle facturen geldt dat de betalingsplicht ingaat, zodra de klant de factuur ontvangen heeft. De klant betaalt de maandelijkse vergoeding dus aan het begin van de maand vooruit.

7.5 Mocht een afboeking d.m.v. automatische afschrijving om redenen die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen, niet kunnen worden uitgevoerd, waardoor het bedrag ten nadele van Fleetboard weer wordt teruggeboekt, dan is de klant verplicht de in zoverre voor Fleetboard ontstane schade te vergoeden. Betaling via cheque is niet toegestaan.

8 Schuldvergelijking/recht van retentie/uitsluiting van bezwaar

8.1 Tegenaanspraken van de klant kunnen buiten de raamovereenkomst alleen dan worden verrekend tegen aanspraken van Fleetboard als de tegenvordering van de klant onbetwistbaar is of als er sprake is van een rechtsgeldige titel. Een opschortingsrecht van kan de klant alleen doen gelden voor zover het op aanspraken van de klant uit de raamovereenkomst berust.

8.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen voor de gebruikte telematica- en telecommunicatiediensten moet de klant binnen 8 weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Fleetboard mededelen. Wordt binnen deze termijn geen protest aangetekend, geldt het factuurbedrag als goedgekeurd. Fleetboard zal de klant op de facturen apart wijzen op dit gevolg.

9 Medewerking vanuit de klant/algemene plichten van de klant

9.1 De klant is verplicht om beschadigingen aan het voertuig die gevolgen hebben op de Fleetboard-telematicadiensten, het verlies of de teruggave van het voertuig, het verlies of de teruggave van de SIM-kaart, alsmede defecten aan de Fleetboard-hardware, aan de services of evt. defecten aan SIM-kaarten, onverwijld schriftelijk bij Fleetboard Support te melden. Bij het afmelden van het voertuig moet de klant de aanwijzingen voor het deactiveren opvolgen. Bovendien moet de klant vooral bij de functie massageheugendownload overeenkomstig de van toepassing zijnde nationale wetgeving rekening houden met de download-intervallen en de archiveringstermijnen en deze zelf in het Fleetboard-portaal configureren. Indien dit niet gebeurt, zijn eventuele kosten niet voor rekening van Fleetboard.

9.2 Enkele Fleetboard-componenten beschikken over een geïntegreerde SIM kaart. De SIM-kaart is eigendom van Fleetboard en mag alleen maar worden gebruikt voor de Fleetboard-telematicadiensten. De klant moet het verlies of technische gebreken van de SIM-kaart onmiddellijk bij Fleetboard Support kenbaar maken. In deze gevallen wordt de SIM-kaart door Fleetboard kosteloos vervangen.

9.3 Fleetboard heeft het recht om de telematicadiensten tijdelijk stop te zetten resp. de SIM-kaart te vervangen,

 • als er een aanzienlijke afwijking van het contractueel overeengekomen gebruik (paragraaf 3, punt 2) wordt geconstateerd. Van een aanzienlijke afwijking is vooral dan sprake als het aantal handmatige oproepen per voertuig en per dag het aantal automatische meldingen per voertuig en per dag met meer dan 25% overschrijdt.
 • als het systeem technische defecten vertoont en modificaties of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 • als de klant zich niet aan contractuele of wettelijke bepalingen houdt.
  Indien de klant verantwoordelijk is voor de bovengenoemde omstandigheden, blijft zijn verplichting tot betaling van de maandelijkse prijs voor services van kracht.

9.4 Voor het geval de klant een gebruik van de Fleetboard-diensten constateert dat in strijd is met het contract of hij een ongeoorloofde inwerking op het voor de klant op grond van deze raamovereenkomst toegankelijke net mocht vaststellen, bijv. door externe schakelingen van derden, is de klant verplicht om Fleetboard hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

9.5 Bij verkeerd en niet tijdig gebruik van enkele services loopt de klant het risico dat er door hem niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot gegevensarchivering. Voor hieruit voortvloeiende schade voor de klant kan Fleetboard niet aansprakelijk worden gesteld.

10 Discretie

10.1 Fleetboard zal alle technische en economische informatie, met inbegrip van gebruiksgegevens, die haar tijdens de looptijd van dit contract door de klant in verband met de raamovereenkomst ter beschikking worden gesteld, vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zal Fleetboard alleen maar voor derden toegankelijk maken als dit voor het nakomen van het contract (subopdrachtnemer) noodzakelijk is of als dit door de contractanten is afgesproken.

10.2 Niet als vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in deze paragraaf zijn documenten en informatie die

 • algemeen bekend zijn of zonder schending van dein dit contract opgenomen verplichtingen algemeen bekend zullen worden,
 • Fleetboard aantoonbaar in het kader van eigen werkzaamheden heeft opgesteld of ingewonnen,
 • Fleetboard aantoonbaar legaal van derden heeft ontvangen,
 • op grond van gerechtelijke of ambtelijke verordening openbaar moeten worden gemaakt.

11 Aansprakelijkheid/verjaring

11.1 Indien Fleetboard op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk is voor schade die door Fleetboard veroorzaakt is, dan is de aansprakelijkheid van Fleetboard als volgt beperkt:
De aansprakelijkheid geldt alleen bij schending van wezenlijke contractuele plichten, zoals die verplichtingen die de raamovereenkomst Fleetboard volgens zijn inhoud en doel juist wil opleggen of waarvan de nakoming de reglementaire uitvoering van de raamovereenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en de klant op de inachtneming ervan vertrouwt en vertrouwen mag. De aansprakelijkheid is beperkt tot de bij contractafsluiting te voorziene typische schade met uitzondering van de aansprakelijkheid voor middellijke schade en gevolgschade. Voor zover de schade door een door de klant voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering (behalve sommenverzekering) gedekt wordt, is Fleetboard alleen aansprakelijk voor eventuele hiermee in verband staande nadelen, bijv hogere verzekeringspremies of rente-nadelen tot aan de schaderegulering door de verzekering.

11.2 Eventuele aansprakelijkheid van Fleetboard bij het met opzet verzwijgen van een gebrek, uit de aanvaarding van een garantie of een aanschafrisico blijft onaangetast.

11.3 Uitgesloten is de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, gevolmachtigden en personeelsleden van Fleetboard voor door hen veroorzaakte schade. Voor door hen met uitzondering van de wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevende functionarissen veroorzaakte schade geldt overeenkomstig de voor Fleetboard in paragraaf 11 punt 1 geregelde beperking van aansprakelijkheid.

11.4 De beperking geldt verder niet bij letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

11.5 Onafhankelijk van het feit of er een beperking van aansprakelijkheid geldt, is Fleetboard voor een vermogensschade wat de hoogte betreft alleen aansprakelijk voor bij contractafsluiting voorzienbare typische schade met uitzondering van de aansprakelijkheid voor middellijke schade en gevolgschade.

11.6 Schadeclaims tegenover Fleetboard verjaren, voorzover zij niet op een met opzet handelend gedrag van Fleetboard berusten na 1 jaar. De verjaringstermijn begint aan het eind van het jaar, waarin de klant kennis heeft gekregen van de schade en de hieraan ten grondslag liggende omstandigheden of zonder grove nalatigheid kennis had moeten krijgen. De voornoemde vorderingen van de klant tegenover Fleetboard verjaren echter op z’n laatst 3 jaar nadat de schade is opgetreden, zonder dat met deze kennis rekening wordt gehouden.

11.7 Fleetboard is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade door storingen van diensten die niet door Fleetboard veroorzaakt zijn. Dit is het geval als telematicadiensten ruimtelijk beperkt zijn tot het ontvangst- en zendgebied van de radiostations van de betreffende exploitant van het mobilofoonnet. Ook kunnen zij door atmosferische voorwaarden en topografische omstandigheden of door hindernissen (bruggen, tunnels, gebouwen enz.) nadelig worden beïnvloed.
Ook het gebruik van het internet kan door bepaalde hindernissen (bijv. netoverbelasting) beperkt zijn. Storingen kunnen zich voordoen door overmacht inclusief stakingen, uitsluitingen en officiële voorschriften, alsmede ontstaan op grond van technische en andere maatregelen (bijv. reparatie, onderhoud, software-updates, uitbreidingen) aan Fleetboard-installaties of van voor- en nageschakelde dienstverleners en netexploitanten, die voor een reglementaire of verbeterde telematica- en communicatiedienst noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor korte capaciteitsknelpunten door overbelastingspieken van de telematica- en communicatiediensten, het mobiele en vaste net evenals internet.

12 Looptijd/opzegging/deactivatie

12.1 Voor zover bij het afsluiten van de raamovereenkomst tussen de contractanten niets anders is afgesproken, wordt de raamovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten en kan door elke partij met een opzegtermijn van 3 maanden aan het eind van de maand worden opgezegd. Hiervan afwijkend kan door de klant in het geval van paragraaf 7 punt 3 en paragraaf 13 punt 1 met een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd. Met het in werking treden van de opzegging van de raamovereenkomst zullen ook de services voor alle voertuigen van het betreffende wagenpark worden beëindigd. Komen de partijen een reactivering van voertuigen overeen nadat de raamovereenkomst reeds is opgezegd, dan gebeurt dit in een nieuw wagenpark met een nieuwe raamovereenkomst zonder overname van de oude gegevens.

12.2 De voorgaande regeling is niet van toepassing indien afzonderlijke voertuigen binnen de raamovereenkomst worden opgezegd (gedeactiveerd) maar de raamovereenkomst voor het overige blijft voortbestaan. De deactivatie van afzonderlijke voertuigen is onmiddellijk of op verzoek van de klant op een willekeurig later deactiveringstijdstip mogelijk. Het kan tot twee werkdagen duren voordat het voertuig daadwerkelijk is gedeactiveerd. Met de deactivatie van het voertuig eindigt ook de betalingsverplichting voor dit voertuig.
De raamovereenkomst blijft met betrekking tot de overige toegekende voertuigen die niet door de deactivatie getroffen zijn, onverminderd van kracht.
De voornoemde regeling geldt overeenkomstig voor de deactivatie van deactiveerbare hardwarecomponenten die voor de levering van de Fleetboard services vereist zijn (zoals van de DispoPibot.mobile GSM) of voor virtuele voertuigen die bijv. via de DP.App worden gegenereerd.

12.3 Fleetboard is gerechtigd om afzonderlijke services met een termijn van 3 maanden aan het einde van de maand op te zeggen.

De klant heeft in dat geval het recht om de raamovereenkomst met een termijn van 1 maand bij het in werking treden van de opzegging door Fleetboard ook ten aanzien van de overige services op te zeggen.

12.4 Beide contractanten zijn het erover eens dat de raamovereenkomst in z’n geheel om belangrijke reden zonder inachtneming van een opzegtermijn kan worden opgezegd.
Van een dergelijke reden is vooral sprake als de klant onjuiste gegevens over zijn financiële situatie heeft verstrekt die voor een beslissing door Fleetboard betreffende het afsluiten van de raamovereenkomst en andere met risico’s voor Fleetboard gepaard gaande zaken (bijv. opname van voertuigen in een wagenpark) erg belangrijk waren, of als er een aanzienlijke achteruitgang van de financiële situatie van de klant plaatsvindt of dreigt plaats te vinden en die daardoor een bedreiging vormt voor de nakoming van verplichtingen tegenover Fleetboard.

12.5 De opzegging moet steeds schriftelijk gebeuren en moet aan het in de raamovereenkomst genoemde adres van de andere partij worden gericht.

12.6 Fleetboard is bevoegd om het gebruik van haar diensten helemaal of gedeeltelijk te onderbreken (blokkering) als de klant een betalingsachterstand heeft van tenminste €250,- of als een eventuele afgegeven waarborg is opgebruikt. Van dit recht zal Fleetboard echter pas gebruik maken op z’n vroegst 2 weken nadat Fleetboard deze blokkering bij de klant heeft aangekondigd. Voorts is Fleetboard zonder zich aan de voornoemde termijn van 14 dagen te moeten houden, bevoegd om de aansluiting zonder aankondiging te blokkeren als

 • de klant aanleiding heeft gegeven tot onmiddellijke opzegging van het contract of
 • als gevolg van de door haar gebruikte eindinstallaties een beschadiging van het vaste net of een gevaar voor de openbare veiligheid dreigt.

13 Contractovername door derden/afstaan van rechten

13.1 Fleetboard is bevoegd om met een aankondigingstermijn van 6 weken haar rechten en plichten uit deze contractuele betrekking geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere services-aanbieder of netexploitant. In dit geval is de klant echter bevoegd om het contract binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling betreffende de wijziging op te zeggen, en wel met ingang van de geplande contractovername door de onderneming die de plaats van Fleetboard in het contract zal innemen, Op dit recht van opzegging zal Fleetboard de klant in de schriftelijke aankondiging uitdrukkelijk attenderen.

13.2 De klanten kunnen hun rechten en plichten uit de raamovereenkomst alleen aan derden overdragen na voorafgaande, schriftelijke toestemming door Fleetboard. Contractverplichtingen van de klanten, vooral de betalingsverplichtingen, verliezen ook na de toestemming van Fleetboard pas hun geldigheid als de andere partij onbeperkt tot het contract is toegetreden.

14 Bevoegde rechtbank/toe te passen recht

14.1 Uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle huidige en toekomstige aanspraken uit of in verband met dit contract is de bevoegde rechtbank in Utrecht, Nederland. Fleetboard is gerechtigd om ook bij de rechtbank van de statutaire zetel van de klant een procedure te starten. Dit geldt ook als de klant geen bevoegde rechtbank in Nederland heeft.

14.2 Op het voorliggende contract is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.

Bijlage gegevensbescherming

Paragraaf 1— gegevensgebruik

  1. Grondbeginselen
  1.1. Fleetboard zal alle persoonlijke gegevens die gedurende de looptijd van de overeenkomst toegankelijk zullen zijn voor Fleetboard, vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens worden door Fleetboard alleen toegankelijk gemaakt voor derden als het voor de nakoming van de overeenkomst (bijv. door orderverwerkers of (onder)aannemers) noodzakelijk is of als dit tussen de partijen conform deze overeenkomst (inclusief deze bijlage) of op een andere manier bindend is overeengekomen of als de klant op een andere wijze heeft toegestemd.

  1.2. Fleetboard behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor doeleinden op het gebied van de verdere ontwikkeling van de interne systemen resp. de verbetering van de functies en inhoud van de Fleetboard services (continu productverbeteringsproces).

  1.3. Als Fleetboard persoonlijke gegevens van de gebruikers van de voertuigen, de gebruikers en/of derden in het kader van de betreffende overeengekomen telematicadiensten verzamelt, opslaat, verwerkt of gebruikt, gebeurt dit in het kader van een orderverwerking in opdracht van de klant op basis van paragraaf II van deze bijlage. Voor het overige vindt een verwerking voor eigen doelen door Fleetboard of door derden alleen in die mate plaats, waarover de klant conform deze paragraaf 1 of in de betreffende overeenkomst op de hoogte is gesteld en waarvoor hij eventueel zijn goedkeuring heeft gegeven.

  2. Conformiteit inzake de gegevensbescherming, vereiste goedkeuringen of toestemmingen van personen binnen de invloedssfeer van de klant.
  2.1. De levering van de telematicadiensten vereist de toestemming van personen binnen de invloedssfeer van de klant, bijv. van de chauffeur van motorrijtuigen van de klant. De klant dient er zelf voor te zorgen dat de vereiste toestemmingen en instemmingen gedurende de looptijd van de betreffende services beschikbaar zijn en zal deze op verzoek van Fleetboard ter inzage voorleggen.
  2.2. De klant zal voor het overige in eigen verantwoordelijkheid ervoor zorg dragen dat de toepassing van de services binnen zijn bedrijf met inachtneming van de voor hem geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming en het arbeidsrecht ontvankelijk is en in overeenstemming met de geldende bepalingen gebeurt.
  2.3. De klant zal Fleetboard evenals de aan Fleetboard verbonden ondernemingen evenals de in deze overeenkomst tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens gerechtigde partijen vrijwaren voor (de gevolgen van) eventuele vorderingen door derden op grond van ontbrekende toestemmingen of instemmingen of onwettige toepassing en wederrechtelijk gebruik van de services door de klant.

  3. Exploitatierecht inzake gegevens
  3.1. Fleetboard krijgt inzake de in de opdracht ten behoeve van de uitvoering van de Fleetboard-raamovereenkomst verzamelde en verwerkte gegevens van de klant, diens gebruiker en diens chauffeur (verder te noemen “Gegevens”) kosteloze exploitatierechten in de in het volgende onder punt 4 beschreven omvang. De exploitatierechten gelden voor Fleetboard, Daimler AG (“Daimler”) evenals voor met Daimler verbonden ondernemingen die betrokken zijn bij de begeleiding van de klant of de levering van de telematicadiensten; en — in dit opzicht beperkt tot de looptijd van de Fleetboard-raamovereenkomst — voor de Daimler Truck verkoop- en servicepartners die de klant begeleiden (verder samen te noemen ‘Uiteindelijk gerechtigden’).
  3.2. Het exploitatierecht voor persoonlijke gegevens is beperkt tot de looptijd van de Fleetboard-raamovereenkomst; voor het overige bestaat het exploitatierecht voor gegevens in geanonimiseerde vorm na afloop van de looptijd voort.

  4. Bijzonder gebruik van persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden.
  4.1. Fleetboard behoudt zich het recht voor gegevens te anonimiseren en dergelijke geanonimiseerde gegevens aan met Daimler verbonden ondernemingen en aan overige derden, inclusief niet aan het concern toebehorende ondernemingen over te dragen. Fleetboard zal dienstverleners van verkeersinformatie door middel van de overdracht van geanonimiseerde gegevens (geanonimiseerd identificatienummer, status, actuele standplaats (GPS)) ondersteunen. Uit deze gegevens kan geen verband worden gelegd met de kenmerken van het voertuig (bijv. voertuig-identificatienummer). Doel van deze gegevensoverdracht is het vaststellen van actuele verkeerssituaties (bijv. voor navigatiesystemen gegevens vanuit Live Traffic).
  4.2. Fleetboard, Daimler en met Daimler verbonden ondernemingen zijn voortdurend bezig hun producten te observeren, verder te ontwikkelen, de kwaliteit ervan te verbeteren en ze aan de behoeften van klanten aan te passen. Voor deze doelen zal Fleetboard informatie over de technische toestand van afzonderlijke componenten van het voertuig evenals over het gebruik van bepaalde componenten uit het voertuig alsook gegevens over het gebruik van het complete voertuig en het rijgedrag aan Daimler en met Daimler verbonden ondernemingen overdragen en evalueren. De ontvangers van de gegevens zullen de gegevens eveneens voor de genoemde doelen evalueren. Hierbij gaat het om statistieken over het gebruik van bepaalde componenten, bijv. geanonimiseerde gegevens over regelapparaten die uitsluitsel geven over de op belasting gebaseerde betrouwbaarheid van deze onderdelen, gegevens over het gedrag van de accu en de bedrading van het voertuig, de totale kilometrage van het voertuig evenals sensorgegevens, bijv. m.b.t. de buitentemperatuur. Voor de beoordeling van de technische gegevens van de voertuigen wordt voor het vaststellen van de bijbehorende regio en het bijbehorende soort weg regelmatig de geopositie van het voertuig doorgegeven aan Daimler en kan vervolgens worden vastgesteld in welke regio het gebruik heeft plaatsgevonden en of het voertuig zich binnen de bebouwde kom, op een provinciale weg of op de snelweg bevond. De analyse van de in deze paragraaf genoemde gegevens vindt (behoudens de in de volgende paragrafen genoemde uitzonderingen) geanonimiseerd plaats. Bewegingsprofielen over gereden trajecten worden op grond van deze gegevens niet opgemaakt.
  4.3 In het geval van uitval van componenten of buitengewone slijtage in het veld zal Fleetboard de overeenkomstige voertuiggegevens principieel gerelateerd aan het betreffende type resp. gerelateerd aan voertuigen, waarin de betreffende component is verwerkt, analyseren en eventueel voor navenante analyses aan Daimler en met Daimler verbonden ondernemingen overdragen. Deze analyses vinden principieel plaats zonder verwijzing naar het voertuigidentificatienummer of naar chauffeurs. In het geval van reeds plaatsgevonden of concreet voorspelbare bijzonder grote schade behoudt Fleetboard zich het recht voor om deze gegevens bij een van tevoren aan de hand van het voertuigidentificatienummer exact gedefinieerde groep voertuigen te analyseren of voor analysedoeleinden aan Daimler, met Daimler verbonden ondernemingen of de leveranciers van de componenten over te dragen.
  4.4 Voor het vaststellen van het brandstofverbruik in het veld wordt het brandstofverbruik type-gerelateerd gecombineerd met gegevens over het gebruiksgedrag van een voertuig (zoals rijstijlbeoordeling, inzetzwaarte, gemiddelde snelheid) door Fleetboard geanalyseerd of voor dergelijke analyses aan Daimler en met Daimler verbonden ondernemingen overgedragen.
  4.5 Voor een beter inzicht in een verband tussen de rijstijlbeoordeling bij een bepaald voertuig en de slijtage van dit voertuig evenals voor een passende prijsvorming kan Fleetboard de rijstijlbeoordeling voertuig gerelateerd aan Daimler en met Daimler verbonden ondernemingen overdragen.
  4.6. De gegevens worden regelmatig of in het geval van een fout/storing vanuit het voertuig overgedragen.
  4.7. Voor zover Fleetboard, Daimler en met Daimler verbonden ondernemingen de voornoemde data-categorieën voor de beschreven doeleinden op basis van het betreffende voertuig aan de hand van het voertuigidentificatienummer (VIN) verzamelen, verwerken en gebruiken, gaat de klant hiermee akkoord. De toestemming gebeurt vrijwillig en de toestemming of niet-toestemming hebben geen invloed op het leveren van de telematicadiensten. De klant kan de toestemming te allen tijde via e-mail aan support@Fleetboard.com intrekken. Er worden dan geen verdere gegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN) uit het voertuig overgedragen, opgeslagen en gebruikt.
  4.8 De klant gaat voorts akkoord met het gebruik van de gegevens door Fleetboard, Daimler en met verbonden ondernemingen:

  4.8.1. Inbound Analytics: Voor het verbeteren van de servicekwaliteit staat de klant een geanonimiseerd gebruik (d.w.z. verwerking, analyse, behandeling en opslag) van de dynamische en statische voertuiggegevens evenals van de gebruiksgegevens van portalen en apps toe. Met het oog op het VIN vindt een anonimisering plaats door reductie van het identificatiekenmerk VIN tot de eerste 11 tekens, waardoor het niet meer mogelijk is om afzonderlijke chauffeurs via het VIN bij voertuigen te plaatsen.
  Akkoord: 0 Niet akkoord: 0
  4.8.2. Outbound Analytics: Voor een optimale begeleiding en klantspecifieke product-, wagenpark- en procesadvisering evenals -optimalisatie gaat de klant akkoord met een gebruik van zijn dynamische en statische voertuiggegevens evenals zijn gebruiksgegevens van portalen en zijn stamgegevens.
  Akkoord: 0 Niet akkoord: 0
  4.9. In de mate, waarin Fleetboard of derden persoonlijke gegevens als verantwoordelijke instantie verwerken (vergelijk punt 1.3, lid 2 van deze paragraaf 1), hebbende betrokkenen recht op informatie, rectificatie, verwijdering of op beperking van de verwerking in de door de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en de daarnaast toepasbare wetten Inzake gegevensbescherming bepaalde omvang.

  Paragraaf 2 — orderverwerking

  1. Orderverwerking
  1.1. Fleetboard verwerkt voor de levering van de desbetreffend afgesproken Fleetboard-telematicadiensten persoonlijke gegevens in opdracht van de klant. Een verwerking vindt ook plaats wanneer Fleetboard door Nederlands of Europees recht hiertoe verplicht is; in een dergelijk geval stelt Fleetboard de klant voor de verwerking van deze juridische eisen op de hoogte, voor zover het toepasselijke recht een dergelijke mededeling wegens een zwaarwegend publiek belang niet verbiedt.
  De klant is zelf verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid om persoonlijke gegevens op te vragen, te verwerken en te gebruiken. De klant moet ervoor zorgen dat de gegevensbeschermingsrechtelijke en evt. bedrijfsreglementaire voorwaarden voor het opslaan, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens beschikbaar zijn. Als en voor zover noodzakelijk zal de klant de toestemming van de betreffende chauffeurs trachten te verkrijgen en op aanvraag het bewijs leveren aan Fleetboard.
  Door de Fleetboard-telematicaservices heeft de klant principieel de mogelijkheid om de geografische standplaats van de met Fleetboard uitgeruste voertuigen en daarmee de standplaats van de desbetreffende medewerkers te bepalen (lokalisatie). De klant is er bij een persoonlijke lokalisatie van zijn werknemers voor verantwoordelijk dat de gegevensbeschermingsrechtelijke en evt. bedrijfsreglementaire voorwaarden hiervoor beschikbaar zijn.
  De klant dient er bovendien voor te zorgen dat naast mogelijke lokaal geldende gegevensbeschermingsrechtelijke meldplichten ook alle arbeidsrechtelijke plichten, inclusief evt. informatieplicht tegenover de eigen medewerkers of overige plichten worden nageleefd.
  Fleetboard zal de verschuldigde dienstverlening eveneens in overeenstemming met de steeds geldende bepalingen betreffende de gegevensbescherming leveren.
  1.2. Het doel van de gegevensverwerking in opdracht door Fleetboard is het ter beschikking stellen van telematicadiensten door Fleetboard ter optimalisatie van het Wagenparkmanagement en de logistieke processen van de klant.
  Nadere details komen voort uit de contractuele overeenkomst met betrekking tot de betreffende Fleetboard-dienst. Al naargelang van welke diensten de klant gebruik maakt, verzamelt en gebruikt Fleetboard in naam van de klant de volgende persoonlijke gegevens: naam van de chauffeur, chauffeur-ID, voertuig- resp. trailer-identificatienummer, rij- en rusttijden, rijtijdonderbrekingen, werk-, standby- en rusttijden, chauffeursbeoordeling (samengesteld uit de rijstijlbeoordeling voor anticiperend en zuinig rijden en de inzetzwaarte van het voertuig) evenals positiegegevens en geografische gegevens van het voertuig resp. de trailer.
  De wijze en de omvang van de daadwerkelijk opgevraagde en verwerkte persoonlijke gegevens is afhankelijk van de betreffende door de klant bij Fleetboard in gebruik genomen omvang van de verrichting. In de documentatie over de betreffende telematicadienst staat een nauwkeurige beschrijving vermeld.
  Betrokkenen zijn de door de klant in de betreffende voertuigen ingezette personen.

  1.3. Fleetboard verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend voor de levering van de contractuele diensten, in het kader van de in paragraaf 1 vastgelegde exploitatierechten en voor zover de klant met de verwerking en het gebruik hiervan heeft ingestemd. Binnen dit bestek mag Fleetboard de gegevens ook aan onderaannemers doorgeven, zoals aan MBFS voor de administratie en facturatie van de contractuele diensten. Fleetboard garandeert dat de onderaannemer in een dergelijk geval eveneens aan dezelfde contractuele verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en gegevensveiligheid gebonden is en dat speciale toereikende garanties ervoor geboden zijn dat de geschikte technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd, dat de verwerking in overeenstemming met de eisen van de AVG plaatsvindt. Fleetboard informeert de klant over elke beoogde wijziging met betrekking tot het erbij halen of het vervangen van andere onderaannemers, waardoor de klant de mogelijkheid heeft om binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving tegen dergelijke wijzigingen bezwaar te maken. De klant kan dit doen door een e-mail te sturen naar supportfleetboardnl@daimler.com. De klant heeft in dat geval tevens recht op een buitengewoon recht van opzegging.
  1.4. Fleetboard werkt met onderaannemers, zijnde Cloud serviceproviders. De betreffende gegevens worden door de Cloud serviceprovier gehost in het European Data Center, die volgens Daimler-normen is gecertificeerd. In het geval van technisch noodzakelijke back-ups in de cloud-kernfuncties, kan niet volledig worden uitgesloten dat werknemers van de Cloud operator (gevestigd in de VS) de gecodeerde gegevens tijdelijk kunnen bekijken. Fleetboard heeft hier maatregelen tegen genomen en kan een passend niveau van gegevensbescherming garanderen vanwege contractuele beveiliging en de codering van de gegevens. Overdracht aan derden vindt in dit kader niet plaats. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op een gebied van de server waarvan de toegang is beschermd. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van de productontwikkeling en de klantenservice.
  1.5. Voor IT-ondersteuningsdoeleinden draagt Fleetboard gegevens over aan of wordt toegang verleend aan serviceproviders buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Aangezien landen buiten de EER over het algemeen geen EU-gegevensbeschermingsniveau hebben, zorgt Fleetboard er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens op vergelijkbare wijze worden beschermd als in de EER. Fleetboard werkt met serviceproviders in India (Mercedes-Benz India) en in Nieuw-Zeeland (Mercedes-Benz Nieuw-Zeeland). Nieuw-Zeeland heeft een adequaat niveau van gegevensbescherming; dit werd door de EU-commissie vastgesteld in een adequaatheidsbesluit. Daarnaast heeft Fleetboard een passend niveau van gegevensbescherming voor MB India en MB Nieuw-Zeeland vastgesteld door het bestaan van bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming van de Daimler-groep, waar Fleetboard onderdeel van is.
  1.6. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens is Fleetboard verplicht om de gedocumenteerde instructies van de klant op te volgen.
  De zeggenschap met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, waarop de klant recht heeft, wordt door deze verwerking alsook door de beschrijving van de bij Fleetboard in gebruik genomen omvang van de verrichting tot besluit geconcretiseerd.
  De voorafgaande instructies (“afzonderlijke instructies”) zal Fleetboard op hun technische en rechtelijke uitvoerbaarheid controleren. Indien realiseerbaar, maar met bijkomende kosten voor de klant, zal Fleetboard de kosten die door de uitvoering van de afzonderlijke instructies ontstaan, mededelen.
  Wanneer de klant de instructie na mededeling van de kosten handhaaft, zal hij deze kosten aan Fleetboard vergoeden. Fleetboard kan om belangrijke reden binnen twee maanden bezwaar maken tegen de afzonderlijke instructie. In dat geval is Fleetboard niet aan de betreffende afzonderlijke instructie gebonden; de klant heeft voor een dergelijk geval recht op een buitengewoon recht van opzegging.
  De klant draagt Fleetboard op, de in paragraaf 1, punt 4 genoemde gegevens voor de daar genoemde doelen te anonimiseren.

  1.7. De gegevens worden in opdracht van de klant door Fleetboard zo lang opgeslagen als voor de levering van de telematicadiensten noodzakelijk is en vervolgens verwijderd. Al naar gelang de gegevensomvang kan dit verwijderingsproces tot wel 90 dagen in beslag nemen. De klant kan ter plaatse op eigen verantwoordelijkheid een langlopende gegevensbeveiliging toepassen.
  Bestanden van de digitale tachograaf (chauffeurskaart en massageheugen) worden volgens de door de klant vastgelegde instelling max. 36 maanden opgeslagen. Een correctie en blokkering van gegevens is om technische redenen alleen met betrekking tot de stamgegevens en eventueel de door de boordcomputer verzamelde gegevens (“oorspronkelijke gegevens”) mogelijk – gegevens van de telematicadiensten worden in de betreffende geconfigureerde intervallen aan de klant toegezonden. Stamgegevens en eventueel oorspronkelijke gegevens zal Fleetboard volgens de instructie van de klant binnen een redelijke tijd corrigeren of blokkeren.
  Fleetboard zal de klant voorts in het geval van het uitoefenen van het recht van betrokkenen op informatie, inlichting, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens, en/of van het recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling- berustende beslissing onderhevig te zijn, en/of in het geval van een tegenspraak tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens met inachtneming van het soort verwerking indien mogelijk met geschikte technische en organisatorische maatregelen erbij ondersteunen het nakomen van deze rechten te verwezenlijken.
  1.8. In het geval van een deactivering van afzonderlijke voertuigen resp. trailers worden vanaf het tijdstip van de deactivering geen gegevens meer over het betreffende voertuig resp. de betreffende trailer verzameld. In het kader van de service Trailergegevens worden vanaf het tijdstip van de deactivering van de trailer in het FBSC door de betreffende Trailer Service Provider geen gegevens meer naar Fleetboard verzonden. In geval van een beëindiging van de raamovereenkomst worden vanaf het tijdstip van de beëindiging van de raamovereenkomst door Fleetboard geen gegevens meer verzameld resp. door de Trailer Service Provider verstuurd.
  1.9. Fleetboard zal de klant met inachtneming van de manier van verwerking en de aan Fleetboard ter beschikking staande informatie bij de naleving van de in de artikelen 32 tot 36 van de AVG genoemde plichten ondersteunen. Na beëindiging van de levering van de overeengekomen telematicadiensten zal Fleetboard alle persoonlijke gegevens van deze orderverwerking naar keuze van de klant verwijderen of teruggeven, voor zover niet volgens het Nederlands of Europese recht Fleetboard tot opslaan verplicht is.
  Fleetboard stelt de klant alle informatie ter beschikking die nodig is om de inachtneming van de in paragraaf II van deze bijlage opgenomen verplichtingen aan te tonen en om de uitvoering van audits inclusief inspecties door de klant of een andere door de klant aangewezen auditor mogelijk te maken evenals om tot dergelijke audits bij te dragen. Doelend hierop informeert Fleetboard de klant onverwijld indien Fleetboard van mening is dat een instructie van de klant in strijd is met de AVG of met andere wetten inzake gegevensbescherming.

  2. Gegevensveiligheid
  2.1. Fleetboard beschermt alle informatie en gegevens van de klant door de hieronder vermelde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen effectief tegen onopzettelijke of onbevoegde vernietiging, verandering, overdracht, het verlies van gegevens en de toegang door onbevoegde derden. In het bijzonder neemt Fleetboard geschikte veiligheidsmaatregelen om de cliënt-deugdelijkheid van de toepassingen te garanderen.
  2.1.1 Toegangsbeveiliging

  De door Fleetboard gebruikte servers worden in een, in overeenstemming met de stand van de techniek opgebouwd, rekencentrum geëxploiteerd. Het rekencentrum is door verschillende maatregelen beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Deze maatregelen omvatten verschillende technische maatregelen voor de controle op de toegang tot de apparatuur evenals controle- en vrijgaveprocessen. De toegang tot het rekencentrum wordt voortdurend bewaakt en gedocumenteerd en is alleen aan een beperkte kring van personen toegestaan.
  2.1.2 Controle op de toegang tot de apparatuur
  Om te voorkomen dat gegevensverwerkende systemen door onbevoegden kunnen worden gebruikt, heeft Fleetboard de hieronder vermelde maatregelen geïmplementeerd
  2.1.2.1 Veiligheid van de gebruiker
  De veiligheid van de gebruiker wordt door geschikte authenticatie mechanismen gewaarborgd. Bij de invoer van verkeerde wachtwoorden kunnen er temporaire en/of permanente blokkeringen worden uitgevoerd.
  2.1.2.2 Algemene veiligheidsregelingen voor Fleetboard-medewerkers
  Met behulp van gedefinieerde processen waarborgen de verantwoordelijken in samenwerking met de betreffende afdelingen Fleetboard-intern dat aan medewerkers rechten en rollen uitsluitend volgens het principe need-to-know’ en “least privilege’ worden toegekend, deze regelmatig worden gecontroleerd en in geval van wissel/uittreding deze ook weer worden ingetrokken. De administratieve toegang door Fleetboard-medewerkers wordt door aanvullende technische maatregelen beveiligd.
  Fleetboard garandeert dat de voor de verwerking van de persoonlijke gegevens bij Fleetboard bevoegde personen zich tot geheimhouding verplicht hebben.
  Alle medewerkers ondertekenen hiervoor een geheimhoudingsclausule die ook na beëindiging van de betrekking nog voortduurt. Met de verwerking en het gebruik van de gegevens van de klant zal Fleetboard uitsluitend medewerkers belasten die conform de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn geïnstrueerd en die een eed op de geheimhouding van gegevens conform artikel 28 paragraaf 3 punt (b) AVG hebben afgelegd.
  2.1.3 Toegangscontrole
  Om te waarborgen dat de voor het gebruik van een gegevensverwerkend systeem geautoriseerde personen uitsluitend toegang hebben tot gegevens die onderhevig zijn aan hun toegangsbevoegdheid en dat persoonlijke gegevens bij de verwerking, het gebruik en na het opslaan niet onbevoegd kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd, heeft Fleetboard de volgende maatregelen geïmplementeerd:
  2.1.3.1 Toegangsbeveiliging voor Fleetboard-medewerkers. De Fleetboard-applicatie beschikt over een gedifferentieerd autorisatieconcept. Wagenpark-overkoepelend zijn er afhankelijk van de opdracht verschillende rollen die aan gebruikers kunnen worden toegewezen. Deze rollen hebben alleen de voor de arbeidstaak vereiste bevoegdheden en volgen het principe “need-to-know” en “least privilege”.

  2.1.3.2 Toegangsbeveiliging voor de klant Bij het aanmaken van een wagenpark van een klant wordt een wagenparkadministrator gegenereerd en worden de toegangsgegevens aan de klant medegedeeld. De klant kan als wagenparkadministrator verdere wagenparkgebruikers aanmaken, In het kader van de wagenparkrechten kan de wagenparkadministrator bepalen welke specifieke rechten aan de wagenparkgebruikers worden toegekend. In het geval van opzegging van de raamovereenkomst worden alle toegangen van het wagenpark geblokkeerd.
  Het Fleetboard-systeem is voor de klant wachtwoordbeveiligd via internet beschikbaar. Voor de authenticatie ten opzichte van de Fleetboard-applicatie zijn aan alle gebruikers en administratoren eenduidige gebruikersnamen en wachtwoorden toegewezen. Hierbij is erop gelet dat de wachtwoorden minimaal een bepaalde moeilijkheidsgraad hebben.
  2.1.4 Overdrachtscontrole
  De gegevensoverdracht aan de web-interface vindt versleuteld plaats met behulp van cryptografische procedures volgens de stand van de techniek.
  2.1.5 Invoercontrole
  Door de Fleetboard-applicatie worden samen met datum, tijd en gebruikersnaam succesvolle en mislukte aanmeldingen/afmeldingen door gebruikers en administratoren gerapporteerd.
  Omwille van administratieve redenen worden alle administratieve toegangen geregistreerd. Deze gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard en kunnen worden geanalyseerd, indien dit voor een vervolging betreffende misbruik noodzakelijk is.
  2.1.6 Opdrachtscontrole
  Fleetboard maakt conform punt 1.3 gebruik van onderaannemers voor IT-diensten; de betreffende subopdrachten berusten op een contractuele basis. Voor alle opdrachtsveranderingen (changes) is er een change managementsysteem, waarin alle changes worden opgevraagd en de uitvoering ervan revisie-veilig wordt gedocumenteerd. Dit geldt ook voor het rekencentrum, waarin de door Fleetboard gebruikte servers worden geëxploiteerd.
  2.1.7 Beschikbaarheidscontrole
  Het Fleetboard Service Center (FBSC) omvat alle centraal vereiste voorzieningen voor de levering van de Fleetboard-services. Hiertoe behoren de servers voor de verwerking en opslag van de telematicagegevens evenals de vereiste communicatiesystemen voor de afhandeling van de gegevensuitwisseling met de voertuigen via GSM-netwerken. Alle bovengenoemde systemen worden in het rekencentrum gehost.
  Het rekencentrum voldoet aan alle eisen betreffende geheimhouding, integriteit, veiligheid, draagkracht en beschikbaarheid die volgens de stand van de techniek aan een modern rekencentrum worden gesteld:
  Op alle servers wordt dagelijks een back-up uitgevoerd.
  De effectiviteit van de maatregelen ter waarborging van de eisen betreffende beschikbaarheid wordt door regelmatige oefeningen getest en gedocumenteerd.
  2.1.8 Scheidingsvereiste
  Om de gescheiden verwerking van voor verschillende doelen verzamelde gegevens te waarborgen, worden productie- en testsystemen gescheiden. Ook de verwerking van telematicagegevens, contractgegevens en gegevens in het ticketsysteem wordt door Fleetboard gescheiden en steeds in aparte systemen uitgevoerd. Het beheer van de gegevens van de Fleetboard-medewerkers vindt eveneens gescheiden plaats.
  Het Fleetboard-telematicasysteem is geschikt voor lastgevers omdat alle gegevens worden gekenmerkt door een eenduidige klantspecifieke versleuteling. Door de applicatie wordt ervoor gezorgd dat elke klant uitsluitend die gegevens kan zien die van de betreffende klantspecifieke versleuteling zijn voorzien.
  2.2. Fleetboard zal regelmatig een controle, beoordeling en evaluatie van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen van het veiligheidsconcept uitvoeren. Voor de uitvoering van de opdrachtcontrole zal Fleetboard de klant op diens verzoek binnen een redelijke tijd een samengevat controleverslag betreffende deze controles ter beschikking stellen, alsmede noodzakelijke inlichtingen ter verwezenlijking van haar verplichtingen verstrekken. Fleetboard zal de klant onmiddellijk informeren over schendingen van deze bepalingen betreffende de gegevensbescherming of van de voorschriften ter bescherming van persoonlijke gegevens.

  2.3. Fleetboard stelt een geschikte toegangsbescherming ter beschikking en geeft toegangsbevoegdheden af aan de klant als deze daarom vraagt. De klant verplicht zich om bij het gebruik van dit systeem voor een juiste toepassing te zorgen en de gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen in acht te nemen. De user-aanmelding en de wachtwoordverstrekking voeren de klant en – indien aanwezig – de door hem daartoe bevoegde medewerkers zelf uit. Voor de user aanmelding en het verstrekken van veilige wachtwoorden is de klant verantwoordelijk. Hij verplicht zich om onbevoegden geen inlichtingen te verstrekken over de aan hem voor het gebruik van het systeem toegewezen toegangsrechten. Voor het doorgeven van user-bevoegdheden en wachtwoorden binnen de Organisatie van de klant is de klant verantwoordelijk.
  Wordt een user-ID en wachtwoord onrechtmatig doorgegeven, dan is de klant verplicht om de user-ID en het wachtwoord te laten resetten of te wijzigen. Fleetboard is in geen geval verantwoordelijk voor misbruik van de user-ID en het wachtwoord binnen de Organisatie van de klant. Toegangsrechten voor eigen medewerkers en opdrachtnemers worden alleen in de voor de betreffende opdracht vereiste omvang verstrekt. Indien noodzakelijk kan de klant ook de servicegarage het recht geven om direct toegang te krijgen tot de voertuiggegevens.

  3. Gegevensoverdracht
  Als hulp in geval van pech kunnen op verzoek van de chauffeur gegevens uit het Fleetboard-systeem naar het Daimler Truck Customer Center worden verstuurd.
  Charge Management
  Als onderdeel van het gebruik van de dienst Charge Management System, instrueert de klant Daimler Truck AG om toegang te krijgen tot de laadstations van de klant via een data interface en om de gegevens te verwerken die benodigd zijn voor het verlenen van deze dienst. In het geval van klant support geeft de klant Daimler Truck AG opdracht om persoonlijke gegevens, met name contactgegevens, technische gegevens (laadstations en voertuigen) en incidentgegevens (datum) over te dragen aan de exploitant van het laadstation; EV Box-BV, ENGIE, Siemens AG.

  4. Wijzigingen
  Wijzigingen van deze bijlage worden de klant schriftelijk medegedeeld. Zij gelden als geaccepteerd als de klant niet binnen zes weken na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk protest aantekent. Op dit gevolg zal Fleetboard de klant bij bekendmaking van de wijzigingen in het bijzonder attenderen. In geval van aangetekend protest blijvende voorwaarden van de bestaande bijlage van kracht.
  Bijzondere Voorwaarden voor de trailer-services (,,Trailergegevens” en ,,Trailer-lD”) van Daimler Truck Nederland B.V. (Fleetboard) voor telematicadiensten betreffende het uitsluitende gebruik tegenover ondernemers die bij het afsluiten van het contract handelen op grond van hun industriële of zelfstandige beroepsmatige werkzaamheden.

  Van kracht zijn voorts de Algemene Voorwaarden, als niet de volgende regelingen van de Bijzondere Voorwaarden gelden:
  1 Voorwaarden betreffende de verrichting
  1.1 Aan de volgende voorwaarden betreffende de verrichting moet zijn voldaan opdat de service ,,Trailergegevens” door Fleetboard kan worden geleverd:
  – de beschikbaarheid van een actieve overeenkomst van de klant met een actueel ondersteunde Trailer Telematica Service Provider (verder ook ,,TSP” genoemd).
  – uitrusting van de trailer met TSP-telematica.
  – het uitvoeren van de configuratie en het onderhoud van de gegevens van de trailers door de klant in het systeem van de TSP.
  – het uitvoeren van een configuratie van de TSP — toegang in Fleetboard-client door de klant.
  Aan de volgende voorwaarden betreffende de verrichting moet zijn voldaan opdat de trailer kan worden herkend en de service ,,Trailer-ID’ door Fleetboard kan worden geleverd:
  – de beschikbaarheid van een vrachtwagen van Daimler met overeenkomstige configuratie van de benodigde controllers.
  – trailers, waarbij het chassisnummer via de CAN-bus kan worden opgevraagd.
  – een foutloze koppeling van de trailers.
  Een voor het gebruik van de service ,,Trailergegevens” geschikte trailer uitrusting wordt noch door Fleetboard noch door Daimler AG aangeboden.
  1.2 De voor het gebruik van de diensten ,,Trailergegevens” en ,,Trailer-ID” vereiste voertuiguitrusting met de door Fleetboard geadviseerde configuratie richt zich naar de beschrijving van de verrichting die onder http://www.Fleetboard.nl/product/producten/trailer-management/beschrijving-van-de-verrichting.html kan worden ingezien of die via Fleetboard Support of de Fleetboard-verkoopadviseur kan worden opgevraagd.

  2 Onderwerp van het contract/omvang van de verrichting
  2.1 Fleetboard biedt de telematica-services ,,Trailergegevens” en ,,Trailer-ID” voor de klant aan. De telematicadienst ,,Trailer ID” omvat de registratie, opslag en weergave van specifieke gegevens over de bedrijfswagen en hij een beschikbaar gestelde SIM-kaart ook de overdracht van deze gegevens; daarna worden deze steeds per activering van de afzonderlijke service afgerekend. De gegevensoverdracht bij de service ,,Trailergegevens” vindt plaats via de Trailer Telematica Service Provider (TSP) en de bijbehorende SIM-kaart, waarmee uitsluitend de gegevenscommunicatie tussen de trailers van de klant en de Fleetboard-server mogelijk is.
  In het Fleetboard-systeem worden alleen geselecteerde trailergegevens weergegeven, waarbij deze in de door de TSP verstuurde informatie aanwezig moeten zijn of hieruit kunnen worden afgeleid (bijv. informatie betreffende de
  bandenspanning).
  De TSP-zijdige configuratie, waarvoor de TSP trailergegevens naar het Fleetboard-systeem verstuurt, berust bij de klant.
  2.2 De levering van de in de raamovereenkomst afgesproken telematicadiensten en de in paragraaf 1 vermelde voorwaarden betreffende de verrichting kunnen met het oog op de stand van de techniek onderhevig zijn aan beperkingen en onnauwkeurigheden, waarop Fleetboard geen invloed heeft en waarvoor Fleetboard niet aansprakelijk is. Dit betreft vooral de beschikbaarheid van de door derden te leveren mobiele telefooncommunicatie en de internettoegang. Bovendien is voor de gegevensoverdracht bij de service ,,Trailergegevens” enkel en alleen de betreffende TSP verantwoordelijk, zodat dit buiten de invloed van Fleetboard ligt, waarvoor Fleetboard op grond hiervan niet aansprakelijk is.

  2.3 Bij de telematica-service ,,Trailergegevens” gelden (echter) de bepalingen aangaande de beschikbaarheid van de Trailer Telematica Service Provider (TSP), zodat dit buiten de invloed van Fleetboard ligt, waarvoor Fleetboard op grond hiervan niet aansprakelijk is.


  3. Wagenpark/opnemen van trailers in het trailer-wagenpark
  3.1 De trailers zijn onderdeel van het wagenpark van de klant en onder een naam van het wagenpark samengevoegd. De trailers van een wagenpark kunnen een verschillende omvang van de verrichting laten zien, al naargelang door welke Trailer Telematica Service Provider (TSP) de gegevensoverdracht wordt uitgevoerd.
  3.2 Het toekennen van een trailer aan het wagenpark van de klant vindt plaats bij de service ,,Trailergegevens” door het vastleggen en toekennen van de afzonderlijke trailer in het trailersysteem van de Trailer Telematica Service Provider (TSP). Het vastleggen en toekennen van de trailers moet door de klant zelf worden uitgevoerd. De activering/deactivering van de afzonderlijke trailers vindt plaats door de klant zelf, zodra hij de afzonderlijke trailers in het trailersysteem van de betreffende TSP voor de overdracht heeft vastgelegd.
  3.3 Bij activering van een trailer door de klant, vindt de afrekening van de telematica-service ,,Trailergegevens” op de dag nauwkeurig plaats. Services kosten ontstaan afhankelijk van het gebruik van deze service. Hiervan onaangetast blijven de tussen de klant en de TSP overeengekomen tarieven die voor de aparte overeenkomst met de TSP ontstaan.

  4. Beschikbaarheid van de services
  4.1 De werking van de telematica-service ,,Trailergegevens” kan niet alleen binnen de vaste tijden voor onderhoudsbeurten van het Fleetboard Service Center, maar daarenboven ook binnen de vaste tijden voor onderhoudsbeurten van de TSP beperkt of niet beschikbaar zijn.
  4.2 Als en voor zover de klant de telematica-service ,,Trailergegevens” binnen deze bovengenoemde vaste tijden voor onderhoudsbeurten van het Fleetboard Service Center of van de TSP kan gebruiken, dan bestaat geen aanspraak hierop van de klant. Treedt er bij het gebruik van de telematica-services ,,Trailer Data” en Trailer ID” binnen de vaste tijden voor onderhoudsbeurten een vermindering van de verrichting op of valt deze helemaal uit, dan heeft de klant in het bijzonder geen aanspraak op garantie of schadevergoeding.
  4.3 Fleetboard garandeert, over het gehele jaar gerekend, een bereikbaarheid van het Fleetboard Service Center van 98%. Een uitzondering hierop vormen die tijden, gedurende die de server op grond van technische of andere problemen, waarop Fleetboard geen invloed heeft, via internet niet bereikbaar is. Voor het overige vormen ook die tijden hierop een uitzondering, waarbinnen de beschikbaarheid van de TSP-server door de TSP niet kan worden gegarandeerd.

  5 Kosten voor telematicadiensten
  Voor de service ,,Trailergegevens” zijn de kosten voor de communicatie tussen Fleetboard en TSP gedekt. Met uitzondering van de kosten die voor de klant bij de TSP ontstaan.

  6 Vergoeding/betalingsvoorwaarden/verzuim
  6.1 Trailergegevens
  Bij de service ,,Trailergegevens” worden de trailers op de dag en het wagenpark nauwkeurig afgerekend. Hierbij worden alleen die dagen voor een wagenpark en de toegekende trailers afgerekend, waarop de trailer volgens zijn configuratie bij de TSP gegevens naar Fleetboard verstuurt. De samengevatte totale afrekening voor alle trailers en dagen van de service ,,Trailergegevens” vindt hierbij maandelijks plaats.
  6.2 Trailer-ID
  De service ,,Trailer-ID” wordt per geactiveerd voertuig op maandelijkse basis afgerekend. Voor het overige gelden voor de service ,,Trailer-ID” de regels van de Algemene Voorwaarden van Fleetboard onder punt 7 ,,Vergoeding/betalingsvoorwaarden/verzuim”.
  6.3 Voor zover in de betreffende geldige raamovereenkomst basiskosten worden berekend, moeten deze worden betaald. De aansluitkosten en de evt. Fleetboard-one-time fee moeten met ingang van de activering van het voertuig worden betaald en worden op de eerstvolgende services-factuur in rekening gebracht.

  7 Medewerking vanuit de klant/algemene plichten van de klant
  De klant is verplicht om beschadigingen aan het voertuig/de trekker resp. trailer/aanhanger die gevolgen hebben voor de Fleetboard telematicadiensten ,,Trailergegevens” of ,,Trailer-ID” en het verlies of de teruggave van het voertuig
  onverwijld schriftelijk bij Fleetboard Support te melden. Indien dit niet gebeurt, komt Fleetboard niet op voor eventuele kosten. De deactivering van trailers resp. aanhangers uit de telematicadienst ,,Trailergegevens” vindt plaats door het wegnemen” van de trailers resp. aanhangers bij de telematicaprovider uit de aan Fleetboard te versturen trailergroep door de klant.

  8 Discretie
  Fleetboard zal alle technische en economische informatie, met inbegrip van gebruiksgegevens, die haar tijdens de looptijd van dit contract door de klant in verband met de raamovereenkomst ter beschikking worden gesteld, vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zal Fleetboard alleen maar voor derden toegankelijk maken als dit voor het nakomen van het contract (subopdrachtnemer) noodzakelijk is of als dit door de contractanten is afgesproken.
  Fleetboard behoudt zich echter het recht voor om de ingewonnen gegevens voor het verder ontwikkelen van de Fleetboard-systemen te gebruiken. De gegevensoverdracht conform paragraaf 1 4.2-4.5 van de bijlage Gegevensbescherming en de toestemming betreffende de informatie over producten en diensten van het Daimler-concern blijven onaangetast.

  9 Aansprakelijkheid/verjaring
  9.1 Moet Fleetboard op grond van wettelijke bepalingen instaan voor schade die door haar veroorzaakt is, dan is Fleetboard beperkt aansprakelijk:
  De aansprakelijkheid geldt alleen bij schending van wezenlijke contractuele plichten, zoals die plichten die de raamovereenkomst Fleetboard volgens zijn inhoud en doel juist wil opleggen of waarvan de nakoming de reglementaire uitvoering van de raamovereenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en de klant op de inachtneming ervan vertrouwt en vertrouwen mag. De aansprakelijkheid is beperkt tot de bij contractafsluiting te voorziene typische schade met uitzondering van de aansprakelijkheid voor middellijke schade en gevolgschade. Voor zover de schade door een door de klant voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering (behalve sommenverzekering) gedekt wordt, is Fleetboard alleen aansprakelijk voor eventuele hiermee in verband staande nadelen, bijv. hogere verzekeringspremies of rente-nadelen tot aan de schaderegulering door de verzekering. Bovendien gelden hier de regels betreffende aansprakelijkheid/verjaring onder punt 11.2 — 11.6 van de Algemene Voorwaarden van Fleetboard.
  9.2 Fleetboard is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade door storingen van diensten die niet door Fleetboard veroorzaakt zijn. Dit is het geval als telematicadiensten ruimtelijk beperkt zijn tot het ontvangst- en zendgebied van de radiostations van de betreffende exploitant van het mobiele telefoonnet. Ook kunnen zij door atmosferische voorwaarden en topografische omstandigheden of door hindernissen (bruggen, tunnels, gebouwen enz.) nadelig worden beïnvloed. Fleetboard is ook niet aansprakelijk voor storingen van diensten die uit de overeenkomst tussen de klant en de TSP afkomstig zijn of hieraan kunnen worden toegeschreven dat gegevens niet, niet volledig of vertraagd naar Fleetboard worden verstuurd. In het bijzonder vormt ook een niet meer bestaande overeenkomst tussen de klant en de TSP geen storing van de dienst van Fleetboard.
  Fleetboard is bij de service ,,Trailergegevens” vooral niet aansprakelijk:

  • voor onvolledig/inconsistent/foutief door de TSP verzonden gegevens,
  • voor, om het even welke, storingen bij de TSP,
  • voor verkeerde functies van het Fleetboard-systeem of verkeerde interpretaties van de gebruiker die aan verkeerde/foutieve/ongeschikte configuraties in de TSP zijn toe te schrijven,
  • voor door de TSP uitgevoerde wijzigingen van welk soort dan ook die de interpretatie van de gegevens bij Fleetboard beperken of vervalsen,
  • voor verlies van gegevens, indien deze niet aan de kant van Fleetboard zijn ontstaan,
  • voor de leemte aangaande de gegevens die bij Fleetboard in het geval van de verwijdering van afzonderlijke trailers door de klant en de latere hernieuwde activering resp. opname van deze trailers voor de periode tot aan de hernieuwde activering van de trailers ontstaat.

  Fleetboard is bij de service ,,Trailergegevens” alleen aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de interface bij Fleetboard zelf. Fleetboard is niet aansprakelijk voor toekomstige wijzigingen en uitbreidingen van de interface van de TSP in het Fleetboard-systeem die niet downward-compatibel tegenover de betreffende implementatie aan de kant van Fleetboard plaatsvinden.
  Fleetboard is bij de service ,,Trailer-ID” vooral niet aansprakelijk:

  • voor de niet-overdracht of ontbrekende overdracht van gegevens die toe te schrijven zijn aan fouten en defecten bij de trailer.
  • voor verwisselingen resp. foutieve toekenningen die het gevolg zijn van de niet-eenduidigheid van slechts gedeeltelijk verzonden trailer-VINs die uit het Elektronische Remsysteem (EBS) van de trailer, waarin het trailer-VIN is opgeslagen, zijn vastgelegd,
  • voor een foutieve herkenning met betrekking tot de koppeling van een trailer, indien een herkenning door de hardware van de trailer niet mogelijk is.
   Ook het gebruik van het internet kan door bepaalde hindernissen (bijv. netoverbelasting) beperkt zijn. Storingen kunnen zich voordoen door overmacht inclusief stakingen, uitsluitingen en officiële voorschriften, alsmede ontstaan op grond van technische en andere maatregelen (bijv. reparatie, onderhoud, software-updates, uitbreidingen) aan Fleetboard-installaties of van voor- en nageschakelde dienstverleners en netexploitanten, die voor een reglementaire of verbeterde telematica- en communicatiedienst noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor korte capaciteitsknelpunten door overbelastingspieken van de telematica- en communicatiediensten, het mobiele en vaste net evenals internet.

  10 Looptijd/opzegging/einde van de vrijschakeling
  10.1 Voor zover bij het afsluiten van de raamovereenkomst tussen de contractanten niets anders is afgesproken, wordt de raamovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten en kan door elke partij met een opzegtermijn van 3 maanden aan het eind van de maand worden opgezegd. Hiervan afwijkend kan door de klant in het geval van paragraaf 7 punt 3 en paragraaf 13 punt 1 van de Algemene Voorwaarden van Fleetboard met een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd. Met het in werking treden van de opzegging van de raamovereenkomst eindigen ook de services voor alle voertuigen van het betreffende wagenpark. Komen de partijen een reactivering van voertuigen overeen nadat de raamovereenkomst reeds is opgezegd, dan gebeurt dit in een nieuw wagenpark met een nieuwe raamovereenkomst zonder overname van de oude gegevens.
  10.2 Bij de service Trailer-ID gelden de voornoemde regels in navenant voor het eruit nemen van afzonderlijke voertuigen uit de raamovereenkomst. De raamovereenkomst blijft met betrekking tot de overige toegekende voertuigen die niet door de opzegging betroffen zijn, onverminderd van kracht. Bij de service Trailergegevens is het eruit nemen van afzonderlijke voertuigen/trailers niet mogelijk.